DIGIT: Digitalisering av utdanningsområdet i høyere utdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

DIGIT: Digitalisering av utdanningsområdet i høyere utdanning

Forskningsgruppen DIGIT forsker på digitale teknologier på utdanningsområdet i universitets- og høyskolesektoren (UH). Vi utvikler nye digitale praksiser og forsker hovedsakelig på endring av undervisnings, arbeids- og læreprosesser ved bruk av nye teknologier og digitale tjenester. Formålet med forskningen er å bidra til styrking av utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

I vår forskning fokuserer vi spesielt på tre hovedområder:

 1. Forskning som omhandler MOOC, kurs og emner på nett og spesielt hvordan vi kan bidra til fleksibilitet skalerbarhet, transparens og kvalitet i disse kursene i høyere utdanning i et livslangt perspektiv.
 2. Pilotering og betatesting av digitale tjenester og plattformer for å informere beslutningstakere som skal anskaffe teknologisk infrastruktur og sluttbrukere av disse digitale teknologiene.
 3. Forskning som fokuserer på hvordan vi bruker digitale teknologier i undervisning og læring og hvordan det bidrar til utvikling av underviseres profesjonsfaglige digitale kompetanse.

DIGITs forskning har som mål å ha en transformativ og positiv innvirkning på ledere og underviseres valg og handlinger på utdanningsområdet, slik at studentene skal kunne ta ut sitt læringspotensial, samtidig som vi bidrar til en utdanning som er rettet mot arbeidslivets behov og samfunnets utvikling. 

Forskningsgruppen er organisert i et nettverk på tvers av institutt og fakultet, og arbeider i ad-hoc team med utstrakt bruk av sky-baserte tjenester for å løse ulike problemstillinger. 

Bakgrunn og medlemskap i forskningsgruppen

Forskningsgruppen har sitt utspring i prosjektet Smart Læring (2013-2016) i NTNU Toppundervising og programmet NTNU Drive (2016-2021), som er underlagt prorektor for utdanning ved NTNU.

Vitenskapelige ansatte som ønsker å bidra til forskning på digitalisering av utdanningsområdet i UH-sektoren, er hjertelig velkommen til å delta i vårt nettverk. Forskningsgruppen kan også legge til rette for forskning på masternivå innen forskningsgruppens tema.

Forskningsgruppen har aktiviteter innen følgende tema:

 • Utprøving av helt nye læringsteknologier og forskning på disse
 • Beta-testing av digitale tjenester og plattformer

MOOC – nettundervisning 

 • Utvikling av et nytt undervisningsfelt som bygger på nettundervisning
 • Produksjon av MOOC, emner og kurs på nett
 • Undervisere og studenters opplevelse av nettbasert undervisning og læring
 • Datadrevet forbedring, fornying og forandring av egen undervisning

Intern kompetanseutvikling – teknologisk-pedagogisk og organisatorisk

 • Didaktisk bruk av nye teknologier og digitale tjenester i ulike formater
 • Utvikling av digitale endrings- og produksjonsprosesser
 • Teknologidrevet endring av undervisning og læring
 • Datadrevet forbedring, fornying og forandring av egen undervisning
 • Digital vurdering for å fremme studentenes læring
 • Intern digital kompetanseutvikling ved NTNU

Vår forskning er basert på kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Du får tilgang til vår forskning ved å gå til ansatte-sidene ved NTNU.

For mer informasjon om aktiviteter i forskergruppen, gå til NTNU Drive, og  vår Open EdX- plattform, FutureLearn-plattformen. Gå til ansattprofilen for forskningsresultater.

Våre samarbeidspartnere

Forskningsgruppen samarbeider med en rekke institusjonene/forskerne:

 •  OsloMet, Gyldendal forlag 
 • Research and Educational Network, Innovasjon Norge 
 • Unit - Utdanningsdepartementets tjenesteorgan
 • Læringssenteret, IT-avdelingen ved NTNU, Multimediesenteret 
 • SEED og PULS, Seksjon for universitetspedagogikk (IPL)
 • Læringsfestivalen, Webinarfestivalen - programkomitéen

Medlemmer i forskningsgruppe

Medlemmer i forskningsgruppe