Bakgrunn og aktiviteter

Utvikling av effektive og mer presise metoder for design av slanke bruer påkjent av vindlast

Broteknologien utvikler seg stadig mot at spennene blir lengre og slankere, noe som gjør konstruksjonene mer påvirkelig av vindindusert dynamsik respons. Dette medfører at det stilles store krav til metodene som brukes i dimensjoneringen for å oppnå et økonomisk gunstig og pålitlig design. NTNU utfører i perioden 2014-2018 målinger av vindfeltet og den dynamiske responsen av
Hardangerbrua, som er Norges lengste og en av verdens slankeste hengebruer. Hardangerbrua er posisjonert i et komplekst terreng over en fjord med omliggende høye fjell. Dette gjør at vindfeltet ikke lenger vil kunne simuleres presist som stasjonært og homogent, og som vil stille krav til en mer omfattende beskrivelse av parameterne som beskriver vindfeltet. 

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle metoder som i større grad tar hensyn til den statistiske fordelingen til flere parametere som beskriver vindfeltet i komplekst terreng, samtidig som det er effektivt og brukbart i design sammenheng. 

Forskningsmål

  • Bestemme usikkerheten til de ulike modellene som benyttes til å beskrive vindfeltet idag
  • Etablere de statistiske fordelingene til parameterne som brukes til å beskrive vindfeltet og sammenlikne med ulike metoder som kan benyttes for å hente inn disse parameterne langs den fremtidige brubanen
  • Bruke de statistiske fordelingene til å bestemme langtids ekstremverdier for vindindusert respons

Forskningsgruppe

Konstruksjonsdynamikk

Veiledere

Førsteamanuensis Ole Øiseth

Professor Anders Rønnquist

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport