Bakgrunn og aktiviteter

Mine oppgaver på NTNU

 • Professor i psykiatri med tilhørende undervisning, administrasjon, kommunikasjon, innovasjon og forskning
 • Leder ved fagenhet for Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid (VOPPHA). Fagenheten inkluderer i tillegg til psykisk helsearbeid og voksenpsykiatri også rus- og avhengighetsmedisin. 
 • Nestleder for utdanning i medisinstudiet ved Institutt for psykisk helse med ansvar for barne- og ungdomspsykiatri (BUP), VOP og rus- og avhengihetsmedisin. 
 • Gruppeleder for forskningsgruppen for Biologisk psykiatri.

Undervisning

Jeg brenner for utdanning og undervisning

 • Setter enormt stor pris på å undervise og arbeide med studenter.
 • Er initiativtaker til innovasjonsprosjektet Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter
 • Er engasjert i eksamensarbeid og evaluering, og sitter i kommisjonen for nasjonal avgangseksamen på medisinerstudiet.
 • Er engasjert i at studentene våre skal få god nok kunnskap og kompetanse innen psykisk helse og psykiatri ila studiet
 • Har arbeidet med videreutdanning av leger og har sittet i Spesialitetskomite psykiatri, Legeforeningen og representerer Norge i den psykiatriske gruppen i den europeiske organisasjonen for medisinsk spesialistutdanning (UEMS).

Forskning

Jeg er involvert i en rekke forskningsprosjekter

 • Krysningsfeltet basal biologi (immunologi, genetikk) og klinikk, jfr. forskningsgruppen for Biologisk psykiatri.
 • Behandling av psykosepasienter.
 • Organisering av tjenestene til det beste for pasientene og med god utnytting av samfunnets ressurser.
 • Rettspsykiatri, jeg er medlem av forskningsgruppen for Rettssikkerhet.

Innovasjon

Både teknologisk innovasjon og tjenesteninnovasjon - med utgangspunkt i behov i samfunnet - er helt essensielt for en bærekraftig fremtid. Universitetet har her et stort ansvar. Innovasjon må være en del av vår tenkning i alt fra undervisningsformer, hvordan vi organiserer arbeidshverdagen, hvordan fremtidens campus fysisk og digitalt utformes, hvordan teknologi og tjenester (inkludert innen psykisk helse) utformes.

Jeg er involvert i to innovasjonsprosjekter:

Formidling

Kommunikasjon med samfunnet - som universietet er en del av - lokalt, nasjonalt og internasjonalt er essensielt. Kunnskap ved universitetet må deles med hele samfunnet. Samtidig må undervisning, forskning og innovasjon ved universitetet være relevant for samfunnet rundt. Dette gjelder ikke minst for psykisk helse - inkludert pryskiatri. Psykisk helse er et sentralt områder for menneskenes liv, samtidig som vi er inne i en kunnskapsrevolusjon på feltet. Universitetet sitt arbeid innen psykisk helse må være relevant for samfunnet, og dette sikres bare med dialog. 

Jeg sier gjerne ja til populærvitenskapelige og andre formidlingsoppdrag for ulike grupper. Videre deltar jeg gjerne i debatter om aktuell tematikk. Endelig har jeg stor glede av å delta på arenaer som supplerer og krysser mitt fagområde, så som arrangementer innen litteratur, kunst og kultur. Noen eksempler på slike arenaer, inkludert åpne podcaster, er omtalt i min CV

Vi som er på universitetet må se forbi jantelov og selvsensur og delta i samfunnsdebatten. 

Andre verv

Jeg har vært tillistvalgt på ulike nivå og jeg har sittet i en rekke komiteer og utvalg nasjonalt, bl.a. i Legeforeningen. For tiden er jeg styremedlem i Norsk psykiatrisk forening (Npf) og referansegruppeleder Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP).

Klinisk arbeid

Utenom NTNU arbeider jeg poliklinisk med pasienter i en driftsavtale med Helse Midt-Norge ved Klinikk Kognito i Trondheim og jeg har samarbeid med, og en liten stilling ved, Avdeling Nidelv DPS, St Olavs hospital. I tillegg gjør jeg rettspsykiatrisk arbeid for domstoler og politi. 

Min bakgrunn

Jeg er utdannet lege (1995) og har doktorgrad i immunologi (2002), begge fra universitetet i Tromsø. Fra 2006 har jeg vært spesialist i psykiatri og fra 2011 rettspsykiater. Tidligere har jeg jobbet klinisk ved psykiatrisk akuttavdeling, sikkerhetsavdeling, utredning av unge nysyke, rehabiliteringsavdeling og DPS poliklinikk. Siden 2008 har jeg hatt stilling ved NTNU med utdanning og forskning. Les mer i min CV


 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner