Bakgrunn og aktiviteter

Sigrid Slettebakk Berge arbeider på Institutt for språk og litteratur. Der underviser hun studenter på tegnspråk og tolkeutdanninga i emnet profesjonskunnskap og yrkesetikk. Dette feltet er også i fokus for forskningen hennes.

Berges ph.d prosjekt problematiserte tolkmediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. Det var en etnografisk studie hvor det empiriske materialet besto av videoopptak, observasjoner og intervjuer med tolker, elever og lærere. Analysene belyste samspillet mellom de ulike aktørene og drøfter tema som inkludering, deltakelse, roller og ansvar. For tiden arbeider hun med et prosjekt som er finanisert av Extrastiftelsen. Det belyser lærernes rolle og hvilke utfordringer de møter når de skal tilrettelegge for tolkmediert undervisning. Intervjumaterialet utforsker lærernes opplevelse av det å undervise via tolk og videomaterialet utforsker den praktiske tilretteleggingen av kommunikasjonen i klasserommet.   

Tidligere forskningsarbeid belyser tolking for døvblinde, samt tolking for døvblitte med bruk av TSS/ tegn som støtte for munnavlesning.

Sigrid S. Berge har også arbeidet som tolk for døve, døvblitte og døvblinde ved Hjelpemiddelsentralen, hvor oppdragene varierte fra møter innen opplæring, arbeid, helse og dagligdagse gjøremål.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Berge, Sigrid Slettebakk; Karlsdottir, Ragnheidur. (2003) Tegnspråktolkens handlinger. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 8251918960.

Del av bok/rapport

  • Berge, Sigrid Slettebakk; Kermit, Patrick Stefan. (2017) Deaf Students’ Access to Informal Group-Work Activities Seen in Light of the Educational Interpreter’s Role. Marginalization Processes across Different Settings: Going beyond the Mainstream..
  • Erlenkamp, Sonja; Berge, Sigrid Slettebakk; Grande, Trine; Mjøen, Odd Morten; Raanes, Eli; Amundsen, Guri. (2011) Becoming the ears, eyes, voice and hands of someone else : : educating generalist interpreters in a three-year programme. Signed language interpreting.
  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2009) Kunnskapsoppbygging gjennom bruk av video og dialoggrupper i forskning på praksis. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2008) Sentrale strukturer i TSS-tolking. En analyse av tolking med TSS/tegn som støtte med eksempler fra et klasserom. Rapport fra konferansen : TSS: Tolking med tegn-som-støtte : 1. april 2008.

Rapport/avhandling

  • Berge, Sigrid Slettebakk. (2016) Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett. 2016. ISBN 978-82-326-1728-9.
  • Thomassen, Gøril; Kermit, Patrick Stefan; Ytterhus, Borgunn; Berge, Sigrid Slettebakk. (2016) Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett. 2016. ISBN 978-82-326-1728-9.
  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2008) Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte : 1. april 2008. 2008.
  • Berge, Sigrid Slettebakk. (2003) Undersøkelse av knutepunktskoler for hørselshemmede. 2003.
  • Berge, Sigrid Slettebakk. (2002) Den tolk-medierte handlingen. 2002.