Bakgrunn og aktiviteter

Sigrid Slettebakk Berge arbeider på ILU/Institutt for lærerutdanning, i seksjonen for pedagogikk. Hun underviser på ulike emner innen pedagogikk og spesialpedagogikk. 

Berge har lang erfaring innen det hørselfaglige - spesialpedagogiske fagfeltet, særlig innen tegnspråk og tolkeområdet. Hun har arbeidet som avdelingsleder på Tiller videregående skole, med fokus på organisering av Knutepunktskolen for hørselshemmede elever. Hun har vært førsteamanuensis på Tegnspråk og tolkeutdanningen med fokus på undervisning og forskning innen profesjonskunnskap,  kommunikasjon og ferdighetstrening. Hun har også vært ansatt på NAV Hjelpemiddelsentralen som tolk for døve, døvblitte og døvblinde med oppdrag innen helse, utdanning, arbeid og private gjøremål. 

Berges forskningsprosjekter har vært etnografiske studier av tolkede samtalesituasjoner. Gjennom gjentatte intervjuer, observasjoner og videoopptak har hun utført multi-modale analyser for å studere deltakernes samhandling. Målet er å beskrive hvordan de opptrer ovenfor hverandre, bruker ulike artifakter og utøver ulike roller. Feltane har variert fra klasseromsundervisning for døve og hørende elever i videregående skole, et formelt styremøte i en forening for døvblinde personer, og forelesningstolking med bruk av TSS/tegn som støtte for munnavlesning for en døvblitt student på høyere utdanningstrinn. Studiene drøfter tema som inkludering, deltakelse, roller, profesjonsutøvelse, samarbeid og ansvarsfordeling.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Berge, Sigrid Slettebakk; Karlsdottir, Ragnheidur. (2003) Tegnspråktolkens handlinger. Tapir Akademisk Forlag. 2003. ISBN 8251918960.

Del av bok/rapport

 • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli; Nyhus, Marianne Pilskog. (2018) Tolking med bruk av tegn som støtte for munnavlesning - TSS. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
 • Kermit, Patrick Stefan; Berge, Sigrid Slettebakk. (2018) Tegnspråktolking i videregående skole - inkludering og skoletolkens ansvar. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
 • Berge, Sigrid Slettebakk; Kermit, Patrick Stefan. (2017) Deaf Students’ Access to Informal Group-Work Activities Seen in Light of the Educational Interpreter’s Role. Marginalization Processes across Different Settings: Going beyond the Mainstream..
 • Erlenkamp, Sonja; Berge, Sigrid Slettebakk; Grande, Trine; Mjøen, Odd Morten; Raanes, Eli; Amundsen, Guri. (2011) Becoming the ears, eyes, voice and hands of someone else : : educating generalist interpreters in a three-year programme. Signed language interpreting.
 • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2009) Kunnskapsoppbygging gjennom bruk av video og dialoggrupper i forskning på praksis. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2008) Sentrale strukturer i TSS-tolking. En analyse av tolking med TSS/tegn som støtte med eksempler fra et klasserom. Rapport fra konferansen : TSS: Tolking med tegn-som-støtte : 1. april 2008.

Rapport/avhandling

 • Berge, Sigrid Slettebakk. (2016) Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett. 2016. ISBN 978-82-326-1728-9.
 • Thomassen, Gøril; Kermit, Patrick Stefan; Ytterhus, Borgunn; Berge, Sigrid Slettebakk. (2016) Tolkemediert undervisning for tegnspråklige elever i videregående skole. En analyse av undervisningstolkers rollesett. 2016. ISBN 978-82-326-1728-9.
 • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2008) Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte : 1. april 2008. 2008.
 • Berge, Sigrid Slettebakk. (2003) Undersøkelse av knutepunktskoler for hørselshemmede. 2003.