Ingvild Strand

Seniorrådgiver - strategiske utviklingsprosjekter i studieprogramporteføljen

AD fakultetsadministrasjon
41446531

Bakgrunn og aktiviteter

Fram til 16.2.21: 50% engasjement ved avdeling for utdanningskvalitet/ faggruppe kvalitetsutvikling.

Arbeidsoppgaver AUK:

 • Utrednings- og utviklingsarbeid relatert til studieportefølje og utdanningskvalitet. Kontaktpunkt for IE-, IV-, NV- og ØK-fakultetet. 
 • Oppfølging av strategiske satsinger og saksforberedelse til råd og utvalg 
 • Rådgiving til ledelse innenfor utdanningsområdet og bidra i utviklingsarbeid innen fagområdet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fram til 16.2.21: 50% permisjon og 50% tilstedeværelse ved AD

Stillingens arbeidsområde ved AD:

 • Strategisk lederstøttefunksjon, rapporterer til prodekan for utdanning
 • Prosessledelse, koordinering, plan- og utredningsarbeid knyttet til strategisk utvikling på program- og porteføljenivå
 • Overordnet koordinering, utviklingsarbeid og saksbehandling tilknyttet NTNUs løpende prosesser på porteføljenivå og kvalitetssystem for utdanning

 

Hovedoppgaver:

 • Prosesskoordinator for fakultetets helhetlige porteføljerevisjon: plandokumentasjon, prosessrådgivning og kvalitetssikring av program- og porteføljeutvikling
 • Prosedyre- og utviklingsansvar for prosesser tilknyttet utdanningskvalitetssystemet på porteføljenivå. Utrede, utvikle og følge opp strategier og handlingsplaner tilknyttet dette.
 • Koordinering og utarbeiding av fakultetets trinnvise porteføljemeldinger og årlige kvalitetsmelding.
 • Koordinering av fakultetets periodiske evalueringer av studieprogrammer; herunder utarbeiding av mandater og føringer for handlingsplanarbeid.
 • Koordinere prosesser og saksbehandle vedtak vedr. programråd og -ledelse.
 • Saksutredning/ høringer tilknyttet portefølje- og kvalitetsutvikling
 • Saksbehandling av og prosjektstøtte til utvikling av innovative utdanningsprosjekter
 • Sekretariat for ADs Utdanningsforum