Gunhild Marie Roald

Ph.D.-stipendiat Institutt for pedagogikk og livslang læring
73592863
Dragvoll, Loholt allé 85, Paviljong B * 283

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg disputerte 6. desember på min doktoravhandling, som er skrevet på engelsk og har tittelen: "When coaching flows into leadership: A phenomenological-hermeneutical study of leaders' lived experience of coaching leadership". I dette forskningsprosjektet har jeg utforsket lederes erfaringer med å bruke coaching i sitt lederskap. Forskningens problemstilling er: "Hvordan erfares coachende lederskap av ledere og hvordan påvirker coaching lederskap?".

Coachende lederskap er et relativt ungt forskningsfelt (Hagen, 2012), hvor særlig lederperspektivet har vært lite undersøkt (Ellinger m.fl., 2014). Formålet med denne studien er å utforske lederes opplevelse av coachende lederskap, og å utvikle kunnskap om hvordan coaching påvirker lederskap – fra et ledeperspektiv. Problemstillingen er: “Hvordan erfares coachende lederskap av ledere, og hvordan påvirker coaching lederskap?” Med en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming har ti individuelle intervju og to fokusgruppeintervju blitt gjennomført med ledere fra ulike norske bedrifter som har gjennomgått det samme coachingkurset.

Det teoretiske rammeverket for studien tar utgangspunkt i et humanistisk-eksistensialistisk perspektiv på coachende lederskap, hvor begrepene selv-aktualisering, aksept, kongruens, erfaring, gjensidighet og empati er sentrale, og hvor hovedvekten ligger på Carl Rogers’ person-sentrerte teori. I tillegg er John Macmurrays teori om personer-i-relasjoner vektlagt, slik den har blitt overført til rådgivningsfeltet av Ragnvald Kvalsund og Eleanor Allgood.

Dataanalysen har hovedsakelig vært inspirert av den fenomenologisk-hermeneutiske prosedyren foreslått av Lindseth og Nordberg (2004). Tre hovedkategorier har fremkommet som resultat av analysen: selvtillit, integrasjon og samhørighet, og tre underkategorier har vokst frem under hver hovedkategori.

Studien indikerer at opplevelsen av coachende lederskap handler om integrasjon – coaching “flyter over i” lederskapet, som det uttrykkes av en av lederne. Dette betyr ikke at alt lederen gjør kan forklares ut fra coachingkonseptet. Coaching sameksisterer med andre tilnærminger og handlemåter i lederskapet. Ledere leter etter “coachabilitet”: aspekt ved situasjoner og kulturer som gjør det mulig å innta en coachende tilnærming. Videre viser forskningen at coachende lederskap innebærer en opplevelse av selvtillit: ledere opplever seg bedre rustet til å utøve sitt lederskap som et resultat av å lære om, og bruke, coaching i lederkonteksten, eller coaching blir en forklaring, legitimering og bekreftelse på noe ledere opplever å ha gjort tidligere. Funnene viser til sist at opplevelsen av coachende lederskap handler om å oppleve mer samhørighet med de ansatte. Gjennom en coachende tilnærming opplever ledere å  se medarbeiderne på nye måter og møtes på et mer eksistensielt plan.

I diskusjonen vektlegges det å gi rom for erfaringsdimensjonen i lederskapet, og spørsmålet om gjensidighet er adressert som et muligvis ikke fullt ut realisert potensial ved coachende lederskap. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Roald, Gunhild Marie. (2015) Coaching og coachende lederskap. Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold.

Rapport/avhandling

  • Roald, Gunhild Marie. (2009) Veiskillets metodikk - relasjonen og fellesskapet som grunnmur i boligsosialt arbeid. 2009.
  • Roald, Gunhild Marie. (2005) I fri flyt - en Q-metodologisk studie av flyt i arbeidsgrupper. 2005.