Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Controller for enhetene Institutt for psykologisk og Institutt for pedagogikk og livlang læring.

 

Oppfølging av instituttets totaløkonomi

Bidra med analyser i strategi- og planprosesser

Utarbeide budsjetter og legge til rette for regnskapsføring

Periodisk regnskapsoppfølging og kontroll

Regnskapsrapportering og –oppfølging,  avvikshåndtering/forslag til omdisponeringer

Utarbeide prognoser for utvikling på kort og lang sikt

Fremleggelse av økonomisaker i ledermøter og styremøter etc.

Oppfølging av RSO-prosjekter, og overføringer fra BOA og EVU

Diverse analyse og utviklingsarbeid, samt internopplæring