Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som førsteamanuensis i 50 % stilling ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, og er undervisningsenhetsleder for faget gynekologi for medisinerstudenter. I tillegg er jeg ansatt i 50 % ved Gynekologisk avdeling, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF. Jeg er med i eksamenskommisjonen for IICD. Jeg veileder hovedoppgaver innen medisinstudiet. Jeg er interessert i pedagogikk og har bl.a. sammen med NTNU multimediaavdelingen laget en instruksjonsvideo i gynekologisk undersøkelsesteknikk og i sporsikring etter voldtekt.

Jeg jobber også med kroniske mage/bekken/underlivssmerter og er ansatt i 20 % stilling ved Smertepoliklinikken ved St. Olavs Hospital. Jeg er biveileder på en randomisert studie på tverrfaglig behandling av vulvasmerter, er med på et prosjekt som ser på karakteristika ved pasienter med kroniske bekkensmerter fra Smertepoliklinikken, og vil følge opp spørsmål om underlivssmerter besvart av kvinner i HUNT 4.

I 2014 forsvarte jeg min ph.d.-avhandling i prosjektet «Tilheling og rettferdighet – helsehjelp og rettspleie ved voldtekt»: Personalet ved voldtektsmottak skal yte akutt helsehjelp i tillegg til å assistere politiet i rettsmedisinsk prøvetaking og skadedokumentasjon. Formålet med studien var å øke kunnskapen om seksuelle overgrep blant kvinner, for å bedre helsevesenets og rettsvesenets innsats på området. Datagrunnlag for studien var journalmateriale fra Sør-Trøndelag politidistrikt 1997-2010,  samt fra Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital for samme periode. Tre studier er publisert som tidsskriftartikler. Prosjektet var finansiert av Extrastiftelsen via søkerorganisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening, Helse Sør-Øst via Rettspsykiatrimiljøet i Trondheim, samt Samarbeidssorganet Helse Midt-Norge-NTNU. Hovedveileder var professor Berit Schei. I kjølvannet av doktorgraden har vi undersøkt detaljer i sæd- og DNA analyser i amneldte voldtektssaker, sædcellefunn fra rettsgenetisk analyse ved Univsersitet i Tromsø, samt en evaluering av hvordan det har gått med pasientenes oppfølging etter at vi sluttet å gi antibiotikaprofylakse. Dessuten er psykiater Bjarte Vik er i sluttfasen av sitt ph.d. prosjekt om sårbarhetsvoldtekter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling