Bjørn Steinar Tanem

Forskningsrådgiver Fakultet for naturvitenskap
91897442
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D1-213

Bakgrunn og aktiviteter

Min bakgrunn

Dr. ing. i polymervitenskap, Cand.Scient i teoretisk fysikk.

10 år som forsker/forskningsleder i SINTEF Materialer og kjemi + flere år som rådgiver. Mye erfaring med søknadsskriving (EU/Forskningsrådet) og etablering/gjennomføring av nasjonale og internasjonale prosjekt, både som prosjektmedarbeider og prosjekteder/koordinator.

Hovedområder ved NV 

Horisont 2020  (Primærkontakt for Inst. for Fysikk, Inst. for Materialteknologi og  Inst. for  Kjemisk Prosessteknologi. Se Johanne Arff for øvrige institutt).

  • Posisjonering, posisjoneringsstøtte.
  • Finne søkemuligheter.  Forklare ulike virkemidler/program.
  • Søknad- og søknadsutvikling, herunder strukturering av "Excellence"-del samt utarbeidelse av "Impact-del" og deler av "Implementation".  
  • Konsortiebygging
  • Prosjektetableringsstøtte (PES), hente inn ekstern assistanse.
  • Kontraktsforberedelser og kontraktsendringer (amendments).
  • Prosjektgjennomføring, prosjektledelse, periodisk- og sluttrapportering.

Kontraktsarbeid (kan bidra imot alle institutt)

  • Utvikling og forhandling av konsortieavtaler, underleverandøravtaler, oppdragsavtaler, NDA etc. i alle typer forskningsprosjekt (forskerprosjekt, SFF, KPN, SFI, FME, IPN, ERA-NET etc.).

CRIStin

  • Fakultetets superbruker i CRIStin.

   

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner