EVU-Kurs

Ressurser for inkludering i arbeid

En dame og en mann, alle tre med arbeidstøy og øreklokker står i et verksted.

Foto: Colourbox

Start: 15.09.2024
Søknadsfrist: 15.06.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: PSY6014


Vil du oppdatere deg på arbeidsinkludering, inklusjon og samhandling? Vil du møte andre i praksisfeltet? På dette kurset vil du kunne diskutere og reflektere rundt arbeidsmetoder for å styrke individers motstandskraft. Du lærer og hvordan man kan skape god samhandling og gode utviklingsprosesser. Kurset ønsker å bidra til å utvikle kompetanse og refleksjon tilpasset den enkelte deltagers arbeidssituasjon.

Dette er en desentralisert og fleksibel utdanning finansiert gjennom HK-Dir og NTNU som tilbys gratis. For studieåret 2024-2025 tilbys kurset i samarbeid med Namdal Studiesenter: https://namdalstudiesenter.no/

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som jobber med arbeidsinkludering, arbeidstiltak, rehabilitering eller habilitering. Det vil og være egnet for deg som jobber gjennom daglige arbeid i arbeidsmarkedsbedrifter, NAV og andre velferdstjenester. Både om du er i direkte kontakt med brukere eller jobber på ledelsesnivå.

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad innen relevant fag som helse, sosial, samfunns- eller pedagogikk/utdanningsvitenskap eller arbeid og organisasjon.

Innhold

Kurset har et bredt perspektiv og tar opp både arbeidsrettet rehabilitering og annen type (re)habilitering som er relevant for arbeidsinkludering og mobilisering av arbeidsevne. Her vil du lære mer om hvordan man jobber med å styrke mennesker, relasjoner, mestringsfølelse og samhandling.

Kurset tar for seg teori og praktisk kunnskap rundt hvordan man kan jobbe relasjons- og resiliensstyrkende og hvordan man kan lage god samhandling mellom ulike aktører i komplekse saker.

Kurset vektlegger en systemisk forståelse av arbeidsinkludering og helse. Det tar derfor for seg nyere måter å forstå psykiatriske diagnoser og psykisk strev som tar hensyn til ressurser og kontekst. Dette inkluderer hvordan helse og arbeid må sees i sammenheng med grunnleggende behov for å kunne bidra og ha betydning (mattering).  

Kurset vil også ta opp nyere, relevant teori og empiri om betydningen av individuell og systemisk tilpasning og resiliens (motstandskraft) og gi anledning til å anvende dette lokalt i den enkeltes arbeidssituasjon.

Kurset inkluderer også kunnskap og ferdigheter om akademisk skriving og litteratursøk etter relevant litteratur.

Opptakskrav

Bachelor i helse, sosial, samfunns- eller pedagogikk/utdanningsvitenskap, eller andre bachelorgrader som er relevante (for eksempel bakgrunn i administrasjon). 

Kvalifiserte søkere rangeres etter "først til mølla"-prinsippet.

Kontakt for spørsmål om opptak og opptakskrav:
E-post: evuopptak@aud.ntnu.no
Telefon: 73 59 77 01


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger høsten 2024 og våren 2025 
(Endringer kan forekomme)

  1. samling: 16. - 18. september ved Namdal studiesenter i Namsos
  2. samling: 5. - 6. november  ved Namdal studiesenter i Namsos
  3. samling: 26. mars (digital med gruppearbeid), kl. 08.00-16.00
  4. samling: 6. mai ved Namdal studiesenter i Namsos

Første samlingsdag i hver samling starter kl. 10.00, de andre dagene kl. 09.00.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Undervisning på nett går via Teams. Deltakere må disponere egen datamaskin for litteratursøk og oppgaveskriving.

Eksamensbeskrivelse

Eksamen er en semesteroppgave som kan tilpasses i stor grad til det man jobber med og har interesse av. Dette forutsetter at oppgaven kan knyttes til relevant faglig litteratur og tema som tas opp på kurset. Vi ønsker at deltagerne skal få mulighet til å fordype seg i noe som er nyttig for egen arbeidssituasjon. Man kan skrive noe teoretisk, ta utgangspunkt i en case på arbeidsplass, eller gjøre en empirisk undersøkelse på egen arbeidsplass. Vurderingsform er bestått/ikke bestått.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Pensum:

Artikler:

Allan, R., & Ungar, M. (2014). Resilience-building interventions with children, adolescents, and their families. Resilience interventions for youth in diverse populations, 447-462.

Lenke: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-0542-3_20

Apeland, A. o& Hagen K.A. (2019).  Diagnoser på godt og vondt. KONTEKSTonline. NUBU tidsskrift. Utgave 3.  Lenke: Diagnoser på godt og vondt - NUBU

Bakken, F. (2020): Når sammensatte problemer blir til medisinske diagnoser. Unge på arbeidsavklaringspenger. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning, 1 (1) s 27-41

Lenke: https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2020-01-03

Fadyl, J. K., Anstiss, D., Reed, K., Khoronzhevych, M. & Levack, W. M. M. (2020). Effectiveness of vocational interventions for gaining paid work for people living with mild to moderate mental health conditions: Systematic review and meta-analysis. Bmj Open, 10(10), e039699-e039699.

Lenke: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039699

Fedoryshyn, N. (2019, 27. februar). Hvordan går det med de unge som faller utenfor? Statistisk sentralbyrå.

Lenke: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-unge-som-faller-utenforhttps://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/hvordan-gar-det-med-unge-som-faller-utenfor

Frøyland, K., Ballo, J. G, Leseth, A., Talieh, S.,  Abdelzadeh, A., Anvik, C. H.,  Alecu, A., I., Einarsdóttir, M.,  Gaini, F., Görlich, A., Julkunen, I., Larsen, C. V. L. (2022) Inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn – en sammenstilling av kunnskap fra nordisk forskning (oda.oslomet.no)  AFI-rapport 2022:02

Lenke: https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2984178

Fyhn, T., Radlick, R. L., & Sveinsdottir, V. (2021). Unge som står utenfor arbeid, opplæring      og utdanning (NEET) - En analyse av unge i NEET-kategorien. (NORCE rapport 2-          21). NORCE Helse og NORCE Samfunn

Lenke: https://www.ks.no/contentassets/25072fbf9d4d4577899c335e431117d7/Unge-utenfor-arbeid-opplering-og-utdanning.pdf

Holgersen, K.H., Rønneberg I. H., Gluppe, E., Watne, Ø., Meisingset, W.K., Rostad, M., Arentz, M., Rosenlund, A. M. A. & Brattland, H. (2021). Tidlig avklaring: ny tilnærming for vurdering og planlegging av behandling i poliklinisk psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 58 (12), s 1012-1020.

Lenke: Tidlig avklaring: ny tilnærming for vurdering og planlegging av behandling i poliklinisk psykisk helsevern | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

Kinn, L.G., Costa, M., Voll, I. et al. “Navigating Between Unpredictable Icebergs”: A Meta-Ethnographic Study of Employment Specialists’ Contributions in Providing Job Support for People with Mental Illness. J Occup Rehabil 31, 512–531 (2021).

Lenke: https://doi.org/10.1007/s10926-020-09943-6

Krokstad, S. (2021): Hva skal til for å få flere i arbeid? Tidsskr Nor Legeforen. DOI:10.4045/tidsskr.20.0760

Lenke: https://tidsskriftet.no/2021/02/essay/hva-skal-til-fa-flere-i-arbeid

Nevala, N., Pehkonen, I., Teittinen, A., Vesala, H. T., Pörtfors, P. & Anttila, H. (2019). The effectiveness of rehabilitation interventions on the employment and functioning of people with intellectual disabilities: A systematic review. Journal of occupational rehabilitation, 29(4), 773-802. 

Lenke: https://doi.org/10.1007/s10926-019-09837-2

Mawn L., Oliver, E. J., Akhter, N., Bambra, C. L., Torgerson, C., Bridle, C.,

& Stain H. J. (2017):  Are we failing young people not in employment, education or training (NEETs)? A systematic review and meta-analysis of re-engagement interventions. Systematic Reviews (2017) 6:16

Lenke: https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-016-0394-2

Oslo Economics, Hyggen, C. og Ekhaugen, T. (2021) Samfunnsøkonomisk vurdering av marginalisering og utenforskap. på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Lenke: https://www.regjeringen.no/contentassets/015adcd9442b462e998821e3ee1b2973/samfunnsokonomisk-vurdering-av-marginalisering-og-utenforskap-oslo-economics.pdf

Prilleltensky, I. (2019). Mattering at the intersection of psychology, philosophy, and politics. American Journal of Community Psychology, 1-19,

Lenke: American Journal of Community Psychology, 1-19,

Stokken, R. og Hunnes, K. (2019). Den gode tverrprofesjonelle samarbeidaren. Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol.16, Utg.4, s 197- 209.

Lenke: https://www.idunn.no/doi/abs/10.18261/issn.1504-3010-2019-04-03

Wetterhus, K., Brændhaugen, S., & Bratvold, B. (2020). - Det må jo har vært min egen skyld. En rapport om utenforskap hos barn og unge.

Lenke: https://vfb.no/content/uploads/2020/11/Utenforskapsrapport_sider_lavopplost.pdf

Psykiske plager og lidelser hos voksne. Folkehelserapporten. Folkehelseinstituttet, 2023:

Lenke: Psykiske plager og lidelser hos voksne - FHI

Folkehelse i et livsløpsperspektiv - Helsedirektoratets innspill til ny folkehelsemelding (utdrag om arbeid og helse): Lenke: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/folkehelse-i-et-livslopsperspektiv-helsedirektoratets-innspill-til-ny-folkehelsemelding

Studenter kan i tillegg foreslå valgfritt pensum spesielt tilpasset eget fagfelt/arbeidssituasjon for oppgaven.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Kontakt

Angelina Nordgård, Institutt for psykologi
Telefon: 91 89 72 61
Epost: angelina.nordgard@ntnu.no
Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 91897261
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev