EVU-Kurs


Utdanningsvalg 1: Selvinnsikt og valgkompetanse for livslang karrierelæring

Dette kurset kan inngå i studiet Utdanningsvalg (30 studiepoeng) som er på masternivå og gir undervisningskompetanse i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen (8.-10. trinn).

Søknadsfrist: 01.06.2020

Målgruppe:

Lærere som underviser eller skal undervise i utdanningsvalg, men også lærere som jobber eller planlegger å jobbe som rådgivere knyttet til karrierelæring.

Kursbeskrivelse:

Emnet bygger på en antakelse om at karriere er et livslangt prosjekt som handler om bevisstgjøring om hvem man er og ønsker å være. Valgkompetanse regnes som en nøkkel til å kunne håndtere stadig nye små og store valgsituasjoner knyttet til ulike overganger gjennom livsløpet. Gjennom emnet vil kandidatene tilegne seg kompetanse i å legge til rette for at eleven kan få økt selvinnsikt og bevissthet omkring egne interesser, ressurser, verdier, preferanser og muligheter, for dermed å bli bedre i stand til å utvikle valgkompetanse. I sammenheng med dette ses læreren som en veileder og tilrettelegger, såvel som underviser, og det fordres dermed at kandidaten også tilegner seg kompetanse knyttet til grunnleggende veiledningsferdigheter.

Læringsformer og aktiviteter
Undervisningen er fordelt på to samlinger. Disse er organisert i en kombinasjon av dialogbaserte forelesninger, erfaringsdeling og diskusjoner i større og mindre grupper, samt praktisk utprøving, observasjon og tilbakemelding.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell skriftlig emneoppgave med selvvalgt problemstilling i et omfang på 8-10 sider. Innleveringsfrist 18. desember.

Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger (minimum 80% oppmøte) og godkjent øvingsoppgave.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger i Trondheim høsten 2020.

Første samling: 17. - 18. september

Andre samling: 11. - 13. november

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjonen om samlingene oppdateres fortløpende.

Kursavgift:

8500 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Rabatter:

Det er ingen rabattordninger for dette kurset.

Fagansvarlig/Forelesere:

Jan Arvid Haugan
Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 41 26 53
Epost: jan.haugan@ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Minimum treårig høyskole- eller universitetsutdanning (bachelorgrad).

Dersom du ikke underviser i faget Utdanningsvalg samtidig som studiet tas, bør du selv sørge for et samarbeid med en lærer som underviser i faget i skolen.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall søkere til kurset. Hvis det er flere søkere enn antall plasser, prioriteres du etter datoen som du har registrert din søknad ved NTNU ("først til mølla"-prinsippet).

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at du underviser i eller har undervist i Utdanningsvalg.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kurset er utviklet i samarbeid med Trondheim kommune.

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset 

Referanser:

Kursdeltaker høsten 2017:
Dette er et kurs som gir gode innspill til undervisningen og styrker fagets innhold. Kurset gir gode muligheter for erfaringsdeling og bygger nettverk med andre lærere i utdanningsvalg.

Kursdetaljer

Startdato: 17.09.2020
Slutt: 18.12.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 8500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6100

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.