EVU-Kurs


Teknologi og forskningslære modul II

Marin biologi (tare som bioindikator) og teknologi er tema for dette kurset. Foto Odd Arne Arnesen

Emnet inneholder hovedtemaet marin biologi. Emnet gir en innføring i hvordan tare kan brukes som bioindikator ved miljøovervåking av marine ressurser og hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike forskningsmiljø med ny teknologi bidrar til kartlegging og dokumentasjon av livet i havet.

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursbeskrivelse:

Fagliginnhold

  • Tare som bioindikator
  • Miljøovervåking.
  • Om plast og mikroplast i naturen.
  • Programmering av sensorer til enkel undervannsfarkost, ROV.

 

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil veksle mellom teoretisk tilnærming og en praktisk tilnærming til faget.

Feltarbeid.

Elektronikk - ROV.

Trykk og temperaturmålinger.


 

Læringsutbytte:

Kunnskap om hva som kan inngå i miljøovervåking og hvordan dette kan gjennomføres - har kunnskap om plast og mikroplast - har kunnskap om hvilke elementer som kan analyseres - har kunnskap om hvordan tolke resultater - har kunnskap om teknologiutvikling og tverrfaglig samarbeid - har kunnskap om og innsikt i bruken av fagdidaktiske verktøy for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning hvor tema er miljøovervåking.   

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 18.11.2020
Digital hjemmeeksamen i Inspera

Tid og sted for kurs/samlinger:

En obligatorisk samling i Trondheim:

Uke 37.   7.-11. sept-20

Obligatorisk aktivitet

Kandidaten skal delta på obligatoriske samlinger og ha bestått 4 arbeidskrav for å kunne framstille seg til eksamen.


Kursavgift:

8500 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Hilde Ervik
Universitetslektor, NTNU Institutt for lærerutdanning.
Epost: hilde.ervik@ntnu.no

Kontakt:

Eirik Rasmussen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 83 71
Epost: videre@adm.ntnu.no

Opptakskrav:

Minst 60 studiepoeng til sammen i naturfagene; naturfag, biologi, fysikk, eller kjemi.. Søkere med annen utdanningsbakgrunn kan bli vurdert særskilt.

Mer informasjon:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard. Inspera.

Praktiske opplysninger:

Forelesninger og pensumlitteratur vil i hovedsak være på norsk. Det faglige innholdet på samlingene er en del av pensum.

Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2020
Slutt: 20.12.2020

Søknadsfrist: 01.06.2020

Kursavgift: 8500 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: SKOLE6625

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 18.11.2020

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.