Vassdrags- og våtmarkrestaurering (grunnkurs)

Foto: Peggy Zinke

Kurset er desverre avlyst pga for få søkere.

Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen vassdrags- og våtmarkrestaurering og kunne kommunisere godt med brukere og bidragsytere fra ulike fagfelt.

Søknadsfrist: 15.06.2019

Målgruppe:

Personer som jobbar med og har interesse av vassdrags- og våtmarkrestaurering, slik personer ansatte i forvaltning, kraftselskap, utdanning, konsulenter og interesseorganisasjoner, eller personer/bedrifter som utfører restaureringstiltak.

Kursbeskrivelse:

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gi grunnleggende kunnskaper om økologiske, hydrologiske og morfologiske prosesser i elver, våtmark og myr og effekten av menneskelige inngrep i disse. Deltakerne får oversikt over utredninger som behøves i forkant av restaurering, data og metoder som kan brukes, og egnete restaureringstiltak i ulike elve-, våtmarks- og myrtyper. Kurset legger stor vekt på tverrfaglig kommunikasjon og hvordan restaureringstiltak kan implementeres og overvåkes i dialog med brukere og offentlig forvaltning.

Målet med kurset er at deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen vassdrags- og våtmarkrestaurering og kunne kommunisere godt med brukere og bidragsytere fra ulike fagfelt.

Læringsformer og aktiviteter:

Kurset er samlings- og nettbasert og består av to samlinger og 6 læringsmoduler på nett. Samlingene vil bestå av forelesninger, øvinger og ekskursjon(er). Hver læringsmodul inneholder læremateriell med oppgaver eller øvinger som kandidaten jobber med på egen hånd. Caseoppgaven blir utført som gruppearbeid (3-5 personer) og arbeides med hele semesteret. Tema for caseoppgaven og gruppeinndeling blir avtalt under første samling. Veiledning mellom undervisningsukene foregår via e-læringsplattformen

Læringsutbytte:

Kandidaten skal etter kurset kunne

  • forstå grunnleggende økologiske og hydrologiske prosesser i elver, våtmark og myr
  • kjenne til viktige indikatorer og typeinndelinger for vassdrag og våtmark (f. eks. elve- og myrtyper)
  • forstå betydningen av hydromorfologi og hydromorfologisk tilstand
  • analysere og vurdere påvirkninger og endringer over tid ved bruk av historiske kart og flyfoto 
  • kjenne til juridiske og administrative krav for restaureringsprosjekter
  • foreslå prinsipielt egnete restaurerings- eller avbøtende tiltak og henvise til nødvendige spesialutredninger der det trenges
  • kjenne til størrelsesorden av kostnader for vanlige restaureringstiltak
  • kommunisere godt med eksperter og bidragsytere fra ulike fagfelt (f. eks. økologi, vannkraft)

Vurdering: 

Hjemmeeksamen og case-rapport. Begge vurderingsdeler må bestås for å få bestått karakter i emnet. Det kreves minimum 80 % deltakelse på samlingene for å gå opp til eksamen.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 05.12.2019

Eksamenstype

Skriftlig fire timers hjemme-eksamen - 60%

Case/Rapport - 40%

Eksamenskrav: 80% deltakelse på kurssamlingene

Karakterskala for avsluttende eksamen: Bestått/Ikke bestått

Begge delene av eksamen må være bestått for å få godkjent eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To samlinger i Trondheim høsten 2019:

  • 18. - 20. september
  • 13. - 15. november

Oppstart kl 09.15 første dag og avsluttes kl 16.00 siste dag.

Kursavgift:

27000 Kr
Kursavgift info: Kursavgiften kan endres.

Fagansvarlig/Forelesere:

Peggy Zinke
Førsteamanuensis, Institutt for vann og miljøteknikk
Mobil: 99302344
Epost: peggy.zinke@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Mobil: 91 89 75 81
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaring innen et eller noen av følgende fagområdene: naturfag, naturforvaltning, vannressursforvaltning, ferskvannsøkologi, vassdragstekknik, jordbruk/skogbruk/fiske.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard/Inspera (lærings-/eksamensplattform; tilgang etter godkjent påmelding til kurset)

Generelle IT-verktøy for epost, skriving og regneark

Valgfritt: QGIS (geografisk informasjonssystem, anbefalt for caseoppgave)

Praktiske opplysninger:

Kursavgift inkl. kursmateriell og lunsj. Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Praktisk informasjon og betingelser

Kursdetaljer

Startdato: 01.09.2019
Slutt: 05.12.2019

Søknadsfrist: 15.06.2019

Kursavgift: 27000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: VM6007

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 05.12.2019

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.