EVU-Kurs


Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer

Hagavik kysthospital i april 1927. Foto: Riksarkivet/Atelier K.K.

Vår kulturarv består av en rikdom og et mangfold av bygninger, hager og parker, og ofte er det helheten og samspillet mellom disse som er anleggets viktigste kulturhistoriske verdi. Hvordan skal vi ta vare på det bygde, det grønne og helheten når det stilles nye brukerkrav eller skal tilrettelegges for ny bruk?

Søknadsfrist: 17.06.2018

Målgruppe:

  • Ansvarlige for forvaltning av offentlige kulturhistoriske eiendommer
  • Andre fagpersoner som i sitt daglige virke arbeider med problemstillinger ved forvaltning av offentlig og privat verneverdig eiendom
  • Arkitekter/landskapsarktitekter, rådgivere og utførende som arbeider med oppdrag innenfor dette fagområdet.

Kursbeskrivelse:

God forvaltning av helhetlige kulturmiljøer med bygninger og grønne omgivelser krever særskilt kompetanse både hos bestiller, rådgiver og utførende. Kurset har som hensikt å være et møtested for ulike aktører og på den måten bidra til økt bestillerkompetanse og godt samarbeid i hele «verdikjeden» i arbeidet med å ivareta kulturhistoriske helheter av bygninger og omgivelser.

Det blir undervist i verneteori og praktisk forvaltning, og en rekke konkrete eksempelanlegg blir presentert. Helsesektorens kulturarv representerer hovedeksemplene, men det blir også presentert anlegg fra andre sektorer. Foreleserne kommer fra universitets- og høyskolemiljø og fra forvaltning. Kurset inkluderer flere befaringer til lokaliteter der det er mange relevante utfordringer knyttet til bruk og utvikling.

Kurset består av to moduler. Den første samlingen foregår i Bergen. Den andre samlingen er lagt til Trondheim. Under kurset og i perioden mellom samlingene skal deltakerne arbeide i grupper på en prosjektoppgave som skal evalueres ved kursets slutt.


Første samling i Bergen: Hvorfor verne?

På den første samlingen presenteres bakgrunnen for kurset. Hvilke verneverdier ligger til grunn for bevaringen av de bygde og de grønne kulturmiljøene? Hagavik Kysthospital er et godt eksempel på hvordan man tidligere la vekt på det viktige forholdet mellom grøntområder og bygninger, og ikke minst de helsefremmende effektene av dette.

På samlingen vil vi diskutere hvordan forvaltningsplaner i praksis fungerer og skal brukes i arbeidet med fredete og vernede kulturmiljøer. Det blir befaring på Hagavik Kysthospital, som også vil være vår case for diskusjon gjennom samlingen. Videre vil vi diskutere hvordan verneprinsipper kan overføres til praktisk forvaltning, og hvordan verneverdier kan sikres gjennom en forvaltningsplan. Det blir også satt av tid til å komme i gang med oppgaven som skal leveres ved kursets slutt.

 

Andre samling i Trondheim: Hvordan verne?

På den andre samlingen skal vi gå dypere inn i hvordan bevaringen av de bygde og grønne kulturmiljøene kan gjøres. St. Olavs hospital har gjennomgått en enorm transformasjon i nyere tid, og kun noen få bygninger og

en del av hagen fra det opprinnelige anlegget står igjen. St. Olavs er et eksempel på hvordan krav til kapasitet, funksjonalitet, energibruk og brannsikkerhet i stor grad har påvirket det gamle sykehusanlegget, slik som 1902-bygget.

På samlingen vil vi diskutere hvordan forvaltningsplaner i praksis fungerer og skal brukes i arbeidet med vernede og fredede kulturmiljøer. Det vil bli befaring og presentasjon av St. Olavs hospital samt flere andre anlegg og eksempler i Trondheim by. Det vil også her bli satt av noe tid til gruppearbeid med veiledning fra kurslederne.

Læringsutbytte:

Etter fullført kurs skal deltakeren: 

- ha utviklet sin kunnskap om verneteorier og begrunnelser nedfelt i verneplaner og hvordan disse kan omsettes i praksis gjennom forvaltningsplaner for bygninger og deres grønne kontekst.

- være bedre i stand til å håndheve vernebestemmelser i sitt daglige arbeid med utgangspunkt i forvaltningsplaner når vern må balanseres mot brukerkrav.

- ha oppnådd en økt forståelse for bevaring og bruk av helhetlige kulturmiljøer der både bygninger og det omgivende kulturmiljøet er ivaretatt.

Eksamensbeskrivelse:

Skriftlig gruppeoppgave. Det arbeides med oppgaven mellom og etter samlingene. Oppgaven leveres innen 1. november og evalueres med karakteren bestått/ikke bestått.

Tid og sted for kurs/samlinger:

To obligatoriske samlinger høsten 2018:

Første samling: 15. - 16. august i Bergen

Andre samling: 18. - 20. september i Trondheim 

Kursavgift:

15000 Kr
Kursavgift info:

Kursavgiften dekker:

  • Program, forelesninger og kursmateriell
  • Lunsj og kaffepauser gjennom hele kurset
  • Befaringer
  • Veiledning mellom samlingene av hjemmeoppgaver
  • Eksamen

Rabatter:

Medlemmer i Tekna og NITO får 10% rabatt på kursavgiften. Medlemsnummer må oppgis når søknaden registreres.

Fagansvarlig/Forelesere:

Eir Grytli
Professor, NTNU, Institutt for arkitektur og planlegging
Telefon: 73 59 50 88
Mobil: 93624088
Epost: eir.grytli@ntnu.no

Jone Ottar Erdal
Nasjonal koordinator for helsesektorens kulturarv, Sykehusbygg HF (SBHF)
Mobil: 93009230
Epost: jone.ottar.erdal@sjukehusbygg.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Mobil: 91 89 72 61
Epost: videre@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Sjukehusbygg HF

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere som ikke tidligere har tatt eksamen ved NTNU, må laste opp dokumentasjon innen søknadsfristens utløp. Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse for dette kurset. Les mer om krav til dokumentasjon her

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaringer med arbeid med forvaltningsplaner for verneverdige bygnings- og kulturmiljøer som består av bygninger og grøntanlegg.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Kompendium som deles ut på kurset

Praktiske opplysninger:

Overnatting bestilles og betales av den enkelte. Det er ikke inkludert i kursavgiften. Informasjon om hotellavtaler blir sendt ut til søkere sammen med opptaksbekreftelse. Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Kursdetaljer

Startdato: 15.08.2018

Søknadsfrist: 17.06.2018

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: AAR6046

Undervisningssted: Os/Bergen og Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.