EVU-Kurs


Dramametoder

Barn med ansiktsmaling og kostyme foran sceneteppe. Foto.

Foto: Colourbox

Kurset vil gi deg som lærer/teaterinstruktør kunnskap i hvordan du kan legge til rette for skapende og aktiv læring gjennom skapende virksomhet og refleksjon.

Søknadsfrist: 17.06.2018

Målgruppe:

Lærere i skole og kulturskole, på nivå 5-10 og 8-13, med særlig vekt på mellomtrinnet.

Kursbeskrivelse:

Kurset fokuserer på metoder i drama som gir den enkelte elev mulighet for læring gjennom personlig reflektert erfaring med aktuelle spørsmål, samtidig som elevgruppen får erfaring med praktisk-estetisk samhandling og kommunikasjon.

 

Tema:

 • Praktisk og teoretisk innføring i drama som undervisningsform.
 • Arbeidsformer hvor utgangspunktet er tekst
 • Arbeidsformer hvor utgangspunktet er kropp og bevegelse
 • Arbeidsformer hvor utgangspunktet er sted og rom
 • Arbeidsformer hvor utgangspunktet er teknologi og digitale medier
 • Arbeidsformer for planlegging, refleksjon og vurdering av undervisning hvor dramametoder er sentralt

Undervisning:

Forelesninger, praktiske seminarer, gruppeundervisning og veiledning

På samlingene vil det veksles mellom teoretisk og praktisk undervisning og refleksjon/analyse av praksis samt refleksjon/analyse av egen praksis lokalt og hvordan drama kan inngå og utvikles i forhold til lokale rammer og muligheter

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne kan deltakeren

 • Beskrive og analysere anvendelse av dramametoder i relasjon til kompetansemål i læreplanen.
 • Beskrive og analysere anvendelse av dramametoder i relasjon til tverrfaglige emner som demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring
 • Gjøre rede for hvordan dramametoder kan fremme elevenes læring samt personlige og sosiale utvikling
 • Gjøre rede for hvordan dramametoder er relevant i dagens teknologiske og digitale kultur

 

Ferdigheter

Etter fullført emne kan deltakeren

 • Beherske sentrale metoder innen drama
 • Planlegge egen fagdidaktisk praksis med vekt på dramametoder tilpasset en relevant elevgruppe
 • Gjennomføre og lede et undervisningsopplegg med vekt på dramametoder, alene eller i samarbeid med andre
 • Evaluere egen fagdidaktisk praksis og elevenes faglige og sosiale utbytte.

 

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan deltakeren

 • Delta i pedagogisk samhandling og refleksiv profesjonspraksis
 • Initiere, lede og bidra i tverrfaglige kunstpedagogiske prosjekter
 • Anvende kreativ kompetanse og didaktisk nytenkning i tråd med dagens digitale virkelighet
 • Vurdere dramafagets rolle og funksjon i samfunn og skole

 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 20.12.2018 14:00
Semesteroppgave
Teller 100% av karakter.
Karakterskala for vurdering: A-F
Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Eksamenskrav:
Minimum 80% tilstedeværelse.
Digital mappe.
Mappen vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent innen 14. desember for å få gå opp til eksamen.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har to samlinger i Trondheim, og det er obligatorisk med 80% oppmøte.

Samling 1:

10.-12. september kl 09-16. Info om sted kommer.

Samling 2:

7.-9. november kl 09-16. Info om sted kommer

Kursavgift:

11500 Kr
Kursavgift info: Du kan søke om finansiering til studiet gjennom den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet i perioden 1. februar – 1. mars. Du må i tillegg søke NTNU om opptak til studiet innen 1. juni. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/

Fagansvarlig/Forelesere:

Ellen Foyn Bruun
Førsteamanuensis
Telefon: 73591831
Mobil: 46909646
Epost: ellen.bruun@ntnu.no

Kontakt:

Astrid Østensen
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 16
Mobil: 91 89 75 81

Trond Einar Garmo
Kontorsjef Institutt for kunst- og medievitenskap
Epost: Trond.einar.garmo@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Lærerutdanning, førskolelærerutdanning eller bachelor innen relevant fagområde.

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut på Søknadsweb for NTNU VIDERE.

Anbefalte forkunnskaper:

Undervisningserfaring

Mer informasjon:

Fakultet: Det humanistiske fakultet

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 10.09.2018
Slutt: 20.12.2018 14:00

Søknadsfrist: 17.06.2018

Kursavgift: 11500 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: DRA6007

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 20.12.2018 14:00

Kurset er avlyst/utsatt.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.