studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved fullført ph.d. program på IPK, forventes det at kandidaten skal:

 • Ha dyp faglig kunnskap innenfor minst et av instituttets sentrale fagområder
 • Være kjent med og kunne benytte de teoriene og metodene som danner grunnlaget for sitt forskningsområde
 • Være kjent med forskningsfronten innenfor sitt fagområde samt viktige utviklingstrender sett fra et vitenskapelig og teknologisk perspektiv
 • Ha dyp innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsmetodikk som er relevant for fagområdet

Ferdigheter

Ved fullført ph.d. program på IPK, forventes det at kandidaten skal:

 • Kunne identifisere og formulere forskningsspørsmål og drive forskning og faglig utviklingsarbeid på et høgt internasjonalt nivå
 • Kunne utvikle ny kunnskap, teorier og metoder innen sitt fagområde
 • Selvstendig kunne bruke tilegnet kunnskap, teori og metoder for å finne helhetlige løsninger på relevante teknologiske problemstillinger
 • Selvstendig og kritisk kunne vurdere modeller, metoder, analyseverktøy, beregninger og løsninger, og velge mellom alternative løsninger ut fra et vitenskapelig synspunkt
 • Kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • Kunne formidle og kommunisere komplekse og avanserte teorier og resultater til spesialister og allmennheten

Generell kompetanse

Ved fullført ph.d. program på IPK, forventes det at kandidaten skal:

 • Kunne forklare sitt fagområdes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv og kunne vurdere etiske problemstillinger knyttet til praktisk anvendelse av fagområdet
 • Kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • Ha et internasjonalt perspektiv på sitt fagområde og ha evne til internasjonal samhandling gjennom deltakelse i debatter i internasjonale fora
 • Kunne identifisere behovet for videre/ny forskning og innovasjon innenfor sitt fagområde