Nautiske operasjoner

Nautiske operasjoner

Ph.d.-program (doktorgrad)

Foto: Geir Mogen/NTNU

Studier PHD-faktaboks

Doktorgradsstudiet (ph.d) i nautiske operasjoner skal utdanne kvalifiserte kandidater til forskning, undervisning, formidlings- og innovasjonsarbeid, og annen virksomhet hvor det stilles krav til vitenskapelig innsikt og et operasjonelt maritimt fokus.

Gjennomføring av komplekse nautiske operasjoner i dag krever tverrfaglighet og differensiert kompetanse, inkludert forskerkompetanse, for sikker og effektiv planlegging, gjennomføring og evaluering av nautiske operasjoner.

Ph.d.-programmet i nautiske operasjoner er en fellesgrad mellom:

 • NTNU i Ålesund
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Få mer informasjon om ph.d.-programmet på UiT sin nettside.

Nautiske operasjoner består av to fagområder:

 • Nautikk som omfatter navigasjon, manøvrering og transport av flytende farkoster, og operasjoner som indikerer at ph.d.-studiet skal fokusere på anvendt forskning for å støtte, forbedre og utvikle de aktiviteter som gjennomføres.
   
 • Operasjonsperspektivet omfatter både strategiske, taktiske og operative aspekter. Strategiske nivåer inkluderer valg av type og størrelse på en skipsflåte. Taktiske aspekter gjelder utforming av enkeltskip, valg av utstyr og personell. De operative aspektene omfatter planlegging, gjennomføring og evaluering av nautiske operasjoner.

Det vil være ett fellesfag som tilbys på alle fire institusjoner. For det øvrige faglige innhold vil det være knyttet inn mot hvert enkelt satsningsområde ved de fire institusjonene:

 • Maritim organisatorisk sikkerhetsledelse samt brannsikkerhet og evakueringsforskning ved HVL
 • Maritime operasjoner og sensorteknologi ved UiT
 • Maritime human factors samt maritim logistikk og havneoperasjoner ved USN
 • Maritim design- og produktutvikling ved NTNU

Ph.d.-studiet består av

Opplæringsdelen (30 studiepoeng)

Denne er sammensatt av emner på ph.d.-nivå fordelt på en obligatorisk (15 studiepoeng) og en selvvalgt del (15 studiepoeng). Opplæringsdelens kjerneområder har to obligatoriske og åtte valgfrie emner med utgangspunkt i studiets overordnede profil. Kjerneområdene ivaretar videreføring av sentrale temaer i de maritimt relaterte bachelor- og masterutdanningene ved de fire institusjonene.

Forskningsdelen

Avhandlingen er et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som skal oppfylle internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet nautiske operasjoner. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres internasjonalt, eller offentliggjøres i egnet format, som en del av fagområdets forskningsbaserte kunnskapsutvikling.

Du vil være kvalifiserte til stillinger innen nasjonal og internasjonal maritim sektor.

Stillinger og sektorer du kan få jobb i er for eksempel:

 • Leverandørindustri til maritim sektor
 • Rederier
 • Statlig virksomhet og offentlige institusjoner med maritim aktivitet
 • Konsulentselskaper
 • UH-sektoren med maritim profesjonsutdanning
 • Offshore- og energiselskap
 • Havner og landbaserte tjenester for maritim industri
 • Trenings- og opplæringssentre for maritimt personell.

Finn informasjon om opptakskrav og hvordan du søker på nettsiden til UiT.

Administrativt: Linda Mentzoni Granmo

Professor Hans Petter Hildre

1. amanuensis Runar Ostnes