Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Petroleumsfag


Om petroleumsfag

Petroleumsfag er vitenskapen om hvordan vi kan finne og utvinne olje- og gassressurser på det beste miljømessige og økonomiske vis. 

Petroleumsvirksomheten står for nesten halvparten av verdiskapningen i Norge, og det vil den gjøre i mange år fremover. Olje og gass vil være dominerende energibærere i et 50-100 års perspektiv. Olje og gass til bl.a. transport, luftfart og petrokjemisk industri vil kreve en stabil og høy produksjon langt inn i vårt århundre og Norge er et av de landene som leder an i teknologisk utvikling innenfor petroleumsindustrien.

Oljebransjen er en næring med store svingninger. For at Norge fortsatt skal ligge i toppen når det kommer til å være nyskapende og en pådriver for at denne næringen er mest mulig miljømessig bærekraftig, vil det være behov for mange smarte hoder i framtiden.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Normalt gjelder følgende opptakskrav:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Du søker opptak via samordna opptak. For opptaket 2017 var poenggrensen 50,0 for ordinær kvote, 51,1 i førstegangsvitnemålkvoten og 25 studenter ble tatt opp.


Jobbmuligheter

Velger du utdanning innenfor petroleumsfag, har du gode og svært interessante jobbmuligheter både i Norge og i utlandet. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren, en trend som vil holde seg i mange år fremover. 
Ca 1/3 av petroleumsressursene på norsk sokkel er enda ikke påvist, og bare ca halvparten av de påviste ressursene er produsert.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i petroleumsfag er et femårig masterprogram.

De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, geofag og IT. I det tredje året velger du mellom to studieretninger: petroleumsfag og petroleumsteknologi. I de to siste årene fordyper du deg innen fem hovedprofiler basert på dine interesser og karriereønsker:

  • Boreteknologi
  • Petroleumsgeofysikk
  • Petroleumsgeologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Reservoarteknologi og petrofysikk

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@iv.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnavn: 
Master i teknologi / sivilingeniør
Programkode: MTPETR
Studiepoeng: 300
Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen/Valgrinda
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194757

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for geovitenskap og petroleum

Challenge yourself