Geologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geologi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Generell kompetanse

Kunnskaper

Studenten skal

 • ha solide kunnskaper i geologi og avanserte kunnskaper innen et utvalg av emner hvorav noen kan støtte opp om mastergradsprosjektet.
 • ha dybdekunnskap i form av forskningserfaring innen et avgrenset spesialområde innen geologi.

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne analysere, modellere og løse reelle avanserte geologiske problemer
 • beherske et utvalg av avanserte teoretiske og eksperimentelle metoder, inkludert feltmetodikk
 • kunne foreta kritiske og selvstendige vurderinger av metoder og resultater
 • kunne fornye og videreutvikle sin faglige kompetanse - på egen hånd, via kurs eller gjennom et doktorgradsstudium
 • kunne formidle fagstoff og resultater både til spesialister og til et bredere publikum

Generell kompetanse

Studenten skal

 • forstå geologiens rolle i samfunnet og ha bakgrunn for å kunne vurdere relevante problemstillinger
 • være i stand til å skaffe seg, vurdere og bruke relevant og pålitelig ny informasjon
 • ha bakgrunn for å kunne gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, også tverrfaglig
 • ha et internasjonalt perspektiv på sitt fagområdekjenne til bredden i forskningen som foregår innen geofag i dag
 • ha erfaring fra gruppearbeid og presentasjon
 • kunne anvende moderne digitale verktøy som f.eks. Phyton