course-details-portlet

YR6031 - Undervisning med og i bærekraftig utvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeidskrav 2 25/100
Arbeidskrav 3 25/100
Arbeidskrav 1 25/100
Arbeidskrav 4 25/100

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende innføring i hvordan temaene bærekraft og klimapåvirkning er relatert til og kan inngå i undervisningen på eget studieprogram.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har, innenfor eget studieprogram

 • kjennskap til klima- og miljøavtrykk knyttet til virksomheten og hvordan disse kan påvirkes
 • grunnleggende kunnskaper om betydningen av og tiltak som tilrettelegger for sirkulær økonomi
 • kunnskap om betydningen av systematisk vedlikehold hvordan slikt vedlikehold gjennomføres
 • kjennskap til gjenbruk og resirkulering av maskiner, materialer og redskaper og hvordan man kan bidra til at slik gjenbruk blir reell og effektiv
 • kunnskap om hvordan eget fagfelt kan bidra for å oppnå energieffektive konstruksjoner

Ferdigheter

Kandidaten kan, innenfor eget studieprogram

 • analysere problemstillinger og velge relevante metoder for å øke bærekraften av virksomheten
 • bidra i samarbeid med fagpersoner fra andre fagfelt for å redusere miljøavtrykk i komplekse prosjekter
 • iverksette tiltak for å oppnå systematisk vedlikehold som bidrar til bærekraft
 • planlegge og gjennomføre yrkesfagundervisning som legger til rette for utvikling av elevers kompetanse bærekraft i tråd med læreplanverkets intensjoner

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • fornye og videreutvikle sin faglige og didaktiske kompetanse
 • sette seg inn i nytt fagstoff og formidle sentrale elementer i dette til andre
 • skape læringssituasjoner som støtter elevenes faglige utvikling
 • bruke kompetanse i eget yrkesfagområde til kritisk tenking og argumentasjon i samfunnsaktuelle problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, befaringer og praktisk rettet arbeid på samlingene.

Bruk av støttende digitale læringsressurser. Individuelt arbeid med innleveringsoppgaver mellom samlingene.

Mer om vurdering

Det gis karakter (bestått/ikke bestått) på hvert arbeidskrav. Alle arbeidskrav må være bestått for å bestå emnet. Det er mulig å be om begrunnelse og klage på sensurvedtak på hvert arbeidskrav.

Gjentak av arbeidskrav må avklares med emneansvarlig.

Informasjon om arbeidskravene oppgis ved oppstart av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Bærekraftig utvikling i yrkesfag (KBKUTV-YRK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeidskrav 1 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeidskrav 2 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeidskrav 3 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeidskrav 4 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU