YFL4306 - Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring - Del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Sammen med yrkesfaget og profesjonsfaget gir praksisopplæringen grunnlag for å undervise på trinn 8-13. Veiledet praksis er en integrert del av studiet. Utdanningen etterstreber helhet og sammenheng mellom yrkesfaget, profesjonsfaget og praksisopplæringen. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis i utviklingen av yrkesfaget og profesjonsfaget. Undervisningen er forskningsbasert og utviklingsorientert. Emnet vektlegger planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av undervisning og opplæring i skole og bedrift/virksomhet.


Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har kunnskap om klasseledelse og hvilke faktorer som bidrar til å utvikle et godt og inkluderende klassemiljø.
- har kunnskap om elevenes/lærlingenes læreforutsetninger og rett til tilpassa opplæring.
- har god kunnskap om å observere, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere undervisning og læring i skole og virksomheter.
- har kunnskap om læreplaner og yrkene innen eget utdanningsprogram og kompetansebehov.
- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan med utgangspunkt i faglig kompetanse planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere variert opplæring i skole og bedrift/virksomhet.
- kan observere og kartlegge elevenes interesser og læringsbehov og legge til rette for tilpasset opplæring.
- kan analysere læreplaner og tilpasse opplæringen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk.
- kan bruke erfaringer fra praksisperiodene og vurdere egen praksis og knytte disse til arbeidskrav/ -oppgaver gitt i yrkesfaget og profesjonsfaget.
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan reflektere over fag, undervisning og elevenes/lærlingenes læring i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver.
- kan beskrive og analysere yrkesutøvelse i eget yrke og de yrkene en har praksis i som grunnlag for å lede yrkesrelevant opplæring.
- kan analysere og forbedre egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes forutsetninger, interesser og behov.
- kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over faglige og yrkesetiske utfordringer i det daglige læringsarbeidet.
- har god kunnskap om å planlegge, gjennomføre og vurdere differensiert undervisning.

Læringsformer og aktiviteter

Varighet på praksis: Det totale antall praksisdager er 40 dager, fordelt på 20 dager i bedrift/virksomhet og 20 dager skolepraksis innenfor 8.- 13.trinn.
- 20 dager skolepraksis
- 20 dager yrkespraksis

All praksis er obligatorisk og skal være veiledet.
Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av yrkespraksisen og undervisningspraksisen knyttet til læringsutbytte, hvor tilhørende rapporter og praksisbesøk inngår.


Obligatoriske aktiviteter

  • Opplæring i skolens indre liv (SIL)
  • Arbeidskrav knyttet til yrkespraksis
  • Arbeidskrav knyttet til skolepraksis

Mer om vurdering

Rapportene kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.