course-details-portlet

VLR2900 - Bacheloroppgave i rådgivning og voksnes læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven (prosjektoppgaven) er obligatorisk i bachelorfordypningen og gjennomføres i siste semester av studiet. Oppgaven skal bestå av et mindre forskningsarbeid innenfor et selvvalgt temaområde i rådgivning og/eller voksnes læring og er en innføring i å gjennomføre en selvstendig vitenskapelig studie ved bruk av vitenskapsteori og forskningsmetode. Dette innebærer blant annet å søke etter og benytte seg av relevant teori og forskningslitteratur for å gå i aktiv dialog med forskningsfeltet. Videre innebærer det kritisk avveining og refleksjon, analyse, framstilling og drøfting av teori, og evt. datainnsamling, knyttet til aktuelle faglige spørsmål. Det tilbys veiledning i forbindelse med arbeidet med oppgaven. Valg av tema skal godkjennes av instituttet. Bacheloroppgaven skal være på ca. 15-20 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.)

Læringsutbytte

Studenten har generell kompetanse i å kunne anvende relevant faglig og metodisk kunnskap for å gjennomføre og presentere en prosjektoppgave. Dette medfører at studenten:

 • kan formulere en faglig problemstilling innen fagfeltene rådgiving og/eller voksnes læring
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig mindre forskningsarbeid der problemstillingen belyses gjennom relevant teori, forskningsresultater og/eller egen empiri
 • har innsikt i hvordan teori og forskningslitteratur anvendes i møte med empiri og/eller i en inngående diskusjon
 • har grunnleggende ferdigheter i å føre en faglig dialog med et forskningsfelt
 • har grunnleggende kompetanse i å foreta forskningsetiske vurderinger knyttet til egen forskning og/eller gjøre kritiske vurderinger av forskning og litteratur
 • mestrer akademisk skriving i henhold til gjeldende normer. Dette innebærer å kunne argumentere for faglige standpunkter, valg og prioriteringer, samt følge standarder for kildehenvisning, sitatbruk og oppsett for referanseliste

Læringsformer og aktiviteter

Seminar og veiledning. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på seminar
 • Innlevering av prosjektbeskrivelse

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

VLR1000, VLR1001, VLR1002, VLR1003, VLR1004, VLR1005, PED1005. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Rådgivning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU