VLR1002 - Voksnes læring: mangfold og inkludering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hva som hemmer og fremmer mangfold og inkludering i arbeids- og samfunnsliv, med særlig fokus på kunnskap og kompetanse som et av flere tiltak. Emnet tar utgangspunkt i et individuelt- og gruppeperspektiv og belyser hvordan voksnes ulike vilkår påvirker deres deltagelse på de nevnte arenaene. Ut fra konkrete eksempler, forskning og teori, vil det også legges vekt på å diskutere hvilke implikasjoner kunnskapen kan ha for arbeidet med tiltak som fremmer inkludering.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om voksnes vilkår og muligheter for læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Studenten har innsikt i og forståelse for ulike politiske, teoretiske og pedagogiske perspektiver når det gjelder inkludering, samt aktuelle inkluderingsinsentiver og tiltak. Studenten kan anvende denne kunnskapen til å beskrive og analysere hva som påvirker voksnes muligheter for læring og deltagelser. I tillegg kan studenten kritisk vurdere og diskutere aktuelle problemstillinger relatert til inkludering og mangfold med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger kombinert med seminar, totalt 3 timer per uke.

Mer om vurdering

Omfanget av hjemmeeksamen er ca. 8-10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen INSPERA 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.