course-details-portlet

VL3000 - Vilkår for læring i arbeidsliv og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Emnet omhandler vilkår for læring blant voksne i arbeidsliv, utdanning og samfunn gjennom analyser av læringens betydning for den enkelte, for bedrifter, organisasjoner og for samfunnet som helhet. Vilkår for læring belyses gjennom perspektiver, teorier og modeller. Disse bidrar med ulike rammeverk som anvendes for å forstå og analysere vilkår for læring. Ved hjelp av rammeverkene belyses vilkår for læring gjennom analyser av kunnskapsdeling på arbeidsplassen, bruk av digital teknologi, motivasjon og læring, samt refleksjon og betydningen av erfaring. Gjennom utarbeidelse av mappebidrag arbeider studentene med aktuelle problemstillinger og følger ulike faser i en forskningsprosess. Dette innebærer trening i analytisk tilnærming til praktiske situasjoner i arbeidsliv, utdanning og samfunn. Utvikling av mappebidrag gir også øving i refleksjon med bakgrunn i perspektiver, teorier og modeller.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

  • har kunnskap om perspektiver, teorier og modeller som belyser vilkår for læring i arbeidsliv og samfunn.

Ferdigheter:

  • kan kommunisere om faglige problemstillinger og analyser av vilkår for læring i arbeidsliv, utdanning og samfunn.
  • kan anvende perspektiver, teorier og modeller i selvstendige analyser av vilkår for læring i læringsmiljø der voksne deltar.

Generell kunnskap:

  • kan kritisk vurdere og formidle forskningsbasert viten, samt diskutere vitenskapelige problemstillinger med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse (80%)

Mer om vurdering

Mappevurdering.Kandidaten skal utarbeide en mappe med innhold som beskriver og analyserer aktuelle problemstillinger knyttet til voksnes læring i ulike læringsmiljø: Mappebidrag 1 (ca. 5 sider) Mappebidrag 2 (individuelt refleksjonsnotat til Studentdrevet arbeidshub, ca. 5 sider) Mappebidrag 3 (ca. 5 sider) Kappe (innholdsfortegnelse, innledning, avslutning med oppsummering og refleksjon over læringsutbytte og arbeidsprosess, referanseliste).

Samlet mappe leveres i Inspera i uke 48. Ved gjentak må hele mappen leveres på nytt. For en detaljert beskrivelse av mappen sjekk Blackboard i semesterstarten.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VILL3000 15.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU