course-details-portlet

VET1004 - Praksis 1 - Hverdagsliv og samhandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100 8 uker

Faglig innhold

I første praksisperiode skal studentene møte personer med kognitive funksjonsnedsettelser og sammensatte bistandsbehov som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i eget hjem. Dette emnet går parallelt med emnet VET1003 Miljøterapeutisk arbeid, kommunikasjon og samhandling. Emnet har som mål å knytte teori, praktiske ferdigheter og metode sammen gjennom refleksjoner og arbeid med oppgaver knyttet til observasjon og kartlegging. Vernepleierens som helsepersonell og profesjonell aktør med hjemmet som arena for yrkesutøvelsen er særlig vektlagt.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått VET1004 skal studenten kunne:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om vernepleierens profesjonsutøvelse og rolle i praksisfeltet
 • Ha kunnskap om ulike kommunikasjonsformer og forutsetninger for god kommunikasjon i samhandling med personer med kognitiv funksjonsnedsettelse
 • Ha kunnskap om hverdagslivets utfordringer for personer med kognitive funksjonsnedsettelser og sammensatte bistandsbehov

Ferdigheter

 • Planlegge og utføre kartlegging- og observasjonsmetodikk i vernepleierfaglig metodisk arbeid
 • Anvende relasjonskunnskap i kommunikasjon og samhandling med brukere og pårørende
 • Reflektere over egen rolle og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

 • Ha innsikt i elektronisk dokumentasjon som verktøy for formidling av faglig kunnskap )
 • Ha innsikt i metoder for observasjon og kartlegging i miljøterapeutisk arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning, veiledning og obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

 • Egenevaluering
 • Læringsplan

Mer om vurdering

Praksiseksamen, som består av tilstedeværelse, gjennomførte praksismål, obligatoriske arbeidskrav, samt godkjent skikkethetsvurdering. De obligatoriske arbeidskravene som må være bestått er: 1.Læringsplan med logg

2. Sluttevalueringsskjema med refleksjon over læringsutbyttet.

Faglige og formelle krav framkommer i læringsplattformen Blackboard (praksisheftet).

Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20 % kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt. For å få godkjent og bestått praksisperioden må alle arbeidskrav være godkjent.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt i neste ordinære praksisperiode. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Ved ikke bestått praksiseksamen, må obligatorisk aktivitet tas om igjen.

Mer informasjon om gjennomføringen finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER103P 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU