course-details-portlet

VET1004 - Praksis 1 - Hverdagsliv og samhandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100 8 uker

Faglig innhold

I første praksisperiode skal studentene møte personer med kognitive funksjonsnedsettelser og sammensatte bistandsbehov som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester i hverdagslivet. Dette emnet går parallelt med emnet VET1003 Miljøterapeutisk arbeid, kommunikasjon og samhandling. Emnet har som mål å knytte teori, praktiske ferdigheter og metode sammen gjennom refleksjoner og arbeid med oppgaver knyttet til observasjon og kartlegging. Vernepleierens som helsepersonell og profesjonell aktør med hverdagslivet som arena for yrkesutøvelsen er særlig vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET1004, skal studenten

 • ha kunnskap om vernepleierens profesjonsutøvelse og rolle i praksisfeltet
 • ha kunnskap om ulike kommunikasjonsformer og forutsetninger for god kommunikasjon i samhandling med personer med kognitiv funksjonsnedsettelse
 • ha kunnskap om hverdagslivets utfordringer for personer med kognitive funksjonsnedsettelser og sammensatte bistandsbehov

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET1004, skal studenten

 • kunne planlegge og utføre kartlegging- og observasjonsmetodikk i vernepleierfaglig metodisk arbeid
 • kunne anvende relasjonskunnskap i kommunikasjon og samhandling med brukere og pårørende
 • kunne reflektere over egen rolle og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET1004, skal studenten

 • ha innsikt i elektronisk dokumentasjon som verktøy for formidling av faglig kunnskap )
 • ha innsikt i metoder for observasjon og kartlegging i miljøterapeutisk arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning, veiledning og obligatoriske arbeidskrav.

Obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltakelse i praksisstedets virksomhet

• Veiledning med praksisveileder og ansatte på praksisstedet

• Obligatorisk aktivitet: Oppstartsamtale med praksisveileder og innlevering av «Oppstartsskjema og læringsplan», innlevering av egenvurderingsskjema til midt- og sluttvurdering, samt gjennomføring av en kartleggingsoppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppstartsskjema med læringsplan
 • Vurderingsskjema
 • Kartleggingsoppgave

Mer om vurdering

Praksis er en prosesseksamen og består av tilstedeværelse, oppnådde læringsutbytter, obligatoriske arbeidskrav samt deltakelse i læringsaktivitetene i emnet. Faglige og formelle krav framkommer i læringsplattformen Blackboard (praksisheftet generell del og spesifikk del). Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at praksiseksamen skal kunne godkjennes som bestått.

Obligatoriske aktiviteter er kun gyldig i semesteret godkjenningen gis.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt i neste ordinære praksisperiode. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger.

Mer informasjon om gjennomføring og fraværsregler i praksis finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU.

Det tas forbehold om at endring i vurderingsordning vil kunne skje.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER103P 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU