course-details-portlet

VB6126 - Solenergi til alle

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Solenergi er den raskest voksende fornybare energien, og representerer for eks. over halvparten av fornybar kapasitet installert internasjonalt i 2021. I dette fag vil følgende tema behandles: Status for solenergi globalt og i Norge. Oversikt over solenergiressurser. Ulike løsninger for bruk av solenergi for ulike formål: solceller, solfangere og bygnings integrerte solceller. Teknoøkonomiske vurderinger av solenergianlegg.

Læringsutbytte

Solenergi er den raskest voksende fornybare energien, og representerer for eks. over halvparten av fornybar kapasitet installert internasjonalt i 2021. I dette fag vil følgende tema behandles: Status for solenergi globalt og i Norge. Oversikt over solenergiressurser. Ulike løsninger for bruk av solenergi for ulike formål: solceller, solfangere og bygnings integrerte solceller. Teknoøkonomiske vurderinger av solenergianlegg.

Læringsmål

Ved fullført emne skal studentene:

Kunnskap:

 • Ha oversikt over energiressurser og energibruk generelt
 • Ressursbetingelse av solenergi til energiformål
 • Forklare energibruk og utnyttelse av solenergi innen ulike område
 • Gjengi metoder for produksjon av elektrisitet og varme og fra sol for bruk innen ulike område

Ferdigheter

 • Kunne anvende grunnleggende kunnskaper for produksjon og bruk av solenergi for elektrisitet og varme innen ulike område
 • Kunne dimensjonere småskala solcelleanlegg
 • Kunne gjøre teknoøkonomiske vurderinger med hjelp av simuleringsverktøy.
 • Kunne utarbeide en driftsplan for bruk av solenergi til eget bruk/fungere som plusskunder

Generell kompetanse:

 • Kompetanse om økonomiske og miljømessige nytte av solenergi innen ulike område
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • øvinger
 • prosjektarbeid
 • Labøvelse

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Obligatoriske oppmøte på samlinger (inntil 2 samlinger)

4 av 7 godkjente øvinger

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan det vurderes muntlig vurdering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE51)

Kursmateriell

oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Energi- og miljøfysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
01.12.2023


13:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU