course-details-portlet

VB6125 - Livsløpsanalyse LCA

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektrapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektrapport 100/100

Faglig innhold

Livssyklusvurdering (LCA) er en mye brukt metode for å vurdere miljøpåvirkningen av forskjellige varer og tjenester, inkludert energisystemer. Metodikken har et rammeverk som muliggjør konsekvent sammenligning av ulike systemløsninger og alternative teknologier med hensyn til miljøegenskaper. En slik vurdering kan ta hensyn til mange forskjellige miljøpåvirkningskategorier, som global oppvarming, forsuring og toksisitet, etc. Et så bredt perspektiv er viktig for å unngå at tiltak for å redusere global oppvarming forårsaker andre betydelige miljøproblemer.

En LCA krever at systemgrensene er riktig angitt og utformet for å møte denne typen utfordringer. Kurset gir en praktisk rettet introdusksjon av LCA.

Første del av kurset består av en introduksjon til den teoretiske metoden basert på ISO-standarder og bruk av Simapro-programvaren.

I den andre delen presenteres applikasjoner av LCA på forskjellige produkter. Eksempler vil bli utført relatert til fornybare og ikke-fornybare energikilder (fosile drivstoff, sol, vind, vannkraft osv.) Og deres distribusjonssystemer (elnett, fjernvarmenett).

Læringsutbytte

Knowledge: The course will give the student knowledge about: Life cycle assessments (LCA) for assessment of the environmental impact of various systems, technologies and products. Application of this method on various energy systems and technologies. The course will give the student insight into: How to carry out robust environmental assessments

Skills: The course will enable the student to: Conduct a simplified LCA as independent work, as well as more complex assessments under supervision. To use the software Simapro 9 (faculty version). Writing an LCA report. How to apply for the Environmental Product Declaration (EPD).

General competence: The course will give the student an understanding of: • How to evaluate the environmental properties of different energy and production systems

Læringsformer og aktiviteter

Emnet blir undervist ved å bruke forskjellige læringsmetoder (forelesning, øving, projektoppgave).

Den første delen vil hovedsakelig bli gjennomført som et oppstartsmøte. Det vil være videoforelesninger tilgjengelig. Det er ytterligere 3 seminarer (digitale) med praktisk bruk av SimaPro som hovedfokus for å lage en LCA-rapport til prosjektoppgave (eksamensbesvarelse)

Uavhengig prosjektarbeid er en viktig del av læringen, og veiledning vil bli tilbudt gjennom hele semesteret.

Mer om vurdering

The exam form consists of the submission of a project report based on work performed in SimaPro

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE51)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektrapport 100/100

Utlevering
10.11.2023

Innlevering
10.11.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU