course-details-portlet

VB6049 - Geografisk datafangst

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Faglig innhold

 • Tilgjengelige datasett (geonorge)
 • Standarder for geografisk informasjon
 • Produktspesifikasjoner for FKB, ortofoto og laserskanning
 • Elektromagnetisk stråling
 • Digitale bilder og fotografering
 • Teori om stereofotogrammetri
 • Aerotriangulering. Kvalitet, kontroll, feilkilder.
 • Punktsky, DTM og DSM produksjon. Anvendelse, kvalitet, kontroll, feilkilder.
 • Ortofoto produksjon. Anvendelse, kvalitet, kontroll, feilkilder
 • Fjernstyrte luftfartøy.
 • Teori om flybåren laserskanning (Lidar)
 • Lidar, produksjon, anvendelse, analyse, kvalitet, kontroll, feilkilder

Læringsutbytte

Kunnskap

 • gjøre rede for grunnprinsippene for landkartlegging basert på optiske bilder og laserskanning
 • beskrive kvalitet, tilgjengelighet og bruksområder for geografiske data fra optiske bilder og laserskanning

Ferdigheter

 • etablere ortofoto av bilder tatt fra drone
 • gjennomføre en analyse av kvalitet i en areal klassifisering
 • gjennomføre en analyse og tolkning et LIDAR datasett (punktsky)

Generell kompetanse

 • presis skriftlig formidling av fagstoff
 • reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å bestille og anvende geografiske data

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Prosjektarbeid
 • Veildning

Obligatoriske aktiviteter

 • Rapport

Mer om vurdering

3 obligatoriske arbeidskrav som må være bestått for å gå opp til eksamen.

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)

Forkunnskapskrav

 • GEOM1130 Introduksjon til geomatikk
 • GEOM1140 Geografiske data

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU