course-details-portlet

TYSK3900 - Masteroppgave i tysk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 30 minutter F
Oppgave 1/1

Faglig innhold

Masteroppgaven kan være en undersøkelse av et emne innenfor tysk språk, litteratur eller kultur. Den skal vise at studentene kan arbeide selvstendig og etter vitenskapelig metode, og skal normalt ha et omfang på ca. 30 000 ord, ikke medregnet forord, litteraturliste eller vedlegg. I særlige tilfeller kan instituttet godkjenne flere mindre arbeider dersom disse har samme kvalitet og tematiske sammenheng som en vanlig masteroppgave. Gruppearbeid kan også godkjennes som masteroppgave dersom kandidatens andel er tydelig avgrenset og tilsvarer en normal masteroppgave med hensyn til omfang og kvalitet. Oppgaven skal skrives på tysk. Alle studenter skal skrive et norskspråklig sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side som kommer først i masteroppgaven.

Læringsutbytte

Språk:
KUNNSKAPER
Kandidaten
-har utvidet kunnskap om teorier, begrepsapparat og metoder innenfor moderne tysk språkvitenskap og spesialisert kunnskap i et avgrenset område
-kan se sine kunnskaper i et kontrastivt perspektiv (norsk – tysk)

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan anvende, analysere og sammenligne ulike framstillinger, teorier og metoder innenfor moderne tysk språkvitenskap
-kan bruke et presist språkvitenskapelig begrepsapparat på ulike problemstillinger på tysk i et forskningsarbeid
-kan finne fram til relevante kilder og bibliografier og anvende disse kritisk i en argumentasjon på tysk
-kan reflektere over språklige forskjeller mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg dette i skriftlig og muntlig bruk av det tyske språket
-kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning på tysk

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan arbeide med store tekstmengder, skape oversikt og trekke ut hovedpunkter
-kan anvende et vitenskapelig begrepsapparat på et komplekst stoff
-kan presentere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig, på en klar og velbegrunnet måte
-kan formulere problemstillinger, vurdere metoders egnethet og gyldighet og behandle kilder (jf. Læringsmål for masterprogrammet i tysk)
-har kommunikasjons- og formidlingskompetanse
-har en tverrfaglig og kulturell kompetanse som gjør det mulig å diskutere med andre som har en annen bakgrunn

Litteratur:
KUNNSKAPER
Kandidaten
- har innsikt i det utvalgte materialet og kan relatere det til den litteratur- og kulturhistoriske konteksten
-har utvidet kunnskap om tysk kultur- og litteraturhistorie
-kan bruke et presist begrepsapparat på forskjellige typer tekster og problemstillinger på tysk i et forskningsarbeid
-har utvidet kunnskap om sentrale litteraturvitenskapelige begreper og kan bruke disse i analysen av litterære tekster.

FERDIGHETER
Kandidaten
-er i stand til å arbeide kritisk med relevante kilder og bibliografier
-kan presentere og diskutere faglige problemstillinger på tysk
-er i stand til å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning på tysk
-kan reflektere over og analysere et komplekst stoff ved hjelp av et vitenskapelig begrepsapparat

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan arbeide med store tekstmengder, skape oversikt og trekke ut hovedpunkter
-kan anvende et vitenskapelig begrepsapparat på et komplekst stoff
-kan presentere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig, på en klar og velbegrunnet måte
-kan formulere problemstillinger, vurdere metoders egnethet og gyldighet og behandle kilder (jf. Læringsmål for masterprogrammet i tysk)
-har kommunikasjons- og formidlingskompetanse
-har en tverrfaglig og kulturell kompetanse som gjør det mulig å diskutere med andre som har en annen bakgrunn

Kultur:
KUNNSKAPER
Kandidaten
-har utvidet kunnskap om tysk kulturhistorie og/ eller kulturteori
-har innsikt i den paradigmatiske sammenheng mellom kulturelle uttrykksformer i vid forstand, og deres innhold og funksjon
-kan bruke et presist begrepsapparat på tysk på forskjellige typer kulturelle fenomener, som tekst, bilde, utstilling eller film.
-har utvidet kunnskap om terminologi og teorier innenfor moderne kulturteori og spesialisert kunnskap i et avgrenset område

FERDIGHETER
Kandidaten
-er i stand til å arbeide kritisk med relevante kilder og bibliografier
-kan presentere og diskutere faglige problemstillinger på tysk
-er i stand til å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning på tysk
-kan reflektere over og analysere et komplekst stoff ved hjelp av et vitenskapelig begrepsapparat

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan arbeide med store tekstmengder, skape oversikt og trekke ut hovedpunkter
-kan anvende et vitenskapelig begrepsapparat på et komplekst stoff
-kan presentere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig, på en klar og velbegrunnet måte
-kan formulere problemstillinger, vurdere metoders egnethet og gyldighet og behandle kilder (jf. Læringsmål for masterprogrammet i tysk)
-har kommunikasjons- og formidlingskompetanse
-har en tverrfaglig og kulturell kompetanse som gjør det mulig å diskutere med andre som har en annen bakgrunn

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Mer om vurdering

Masteroppgaven skrives på tysk. Det settes en foreløpig karakter på oppgaven som kan endres etter en muntlig eksamen på ca. 30 min. Muntlig eksamen avholdes på tysk.

Studenter som har fått bestått karakter på masteroppgaven i tysk har ikke anledning til å få vurdert en ny masteroppgave i tysk (jf. NTNUs studieforskrift §5-9).
Studenter som ikke består masteroppgaven, må søke instituttet for å få adgang til å levere en ny masteroppgave (jf. utfyllende regler til studieforskriften for Det humanistiske fakultet §5-9)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Tysk (MTYSK)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i tysk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFTYSK390 60.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 1/1

Utlevering
15.10.2020

Innlevering
16.11.2020


09:00


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen F
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/1

Utlevering
18.04.2021

Innlevering
18.05.2021


09:00


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen F
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU