course-details-portlet

TYSK1402 - Tysk litteratur og kultur 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 30 minutter E
Hjemmeeksamen 1/2 2 uker

Faglig innhold

Emnet viderefører det kritisk analyserende arbeidet med litterære tekster, sakprosa, film og/eller andre populærkulturelle uttrykk fra Tysk litteratur og kultur I (TYSK1401). Emnet har sitt tyngdepunkt i studiet av litterære, kulturelle og samfunnsmessige fenomener i tyskspråklig kultur fra perioden 1870-1945.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kunnskap om litteratur- og kulturvitenskapelige begreper
-har kunnskap om sentrale tematiske og kulturelle problemstillinger fra perioden 1870-1945

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan analysere pensummaterialet ut fra sentrale tematiske og kulturelle problemstillinger
-kan redegjøre for innhold og perspektiver og drøfte dem på tysk, både skriftlig og muntlig
-kan bruke kilder og sekundærlitteratur i overensstemmelse med bibliografiske normer

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan reflektere over litteratur- og kulturvitenskapelige grunnbegreper, sjangre og epoker med utgangspunkt i pensummaterialet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving under veiledning, muntlig framlegg i gruppe.

Obligatorisk aktivitet:
- 1 skriftlig oppgave
- 1 muntlig presentasjon

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 hjemmeoppgave
  • 1 muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen på 4000-4800 ord som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter, og muntlig eksamen (30 minutter) som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.
Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 1/2

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/2

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU