course-details-portlet

TYSK1305 - Språkferdighet 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 20 minutter E
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer F
Muntlig eksamen 50/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet bygger videre på den kompetansen studentene har tilegnet seg i løpet av 1. semester. Skriftlig og muntlig framstilling på tysk trenes og videreutvikles gjennom ferdighetsøvelser som relateres til ulike teksttyper og uttrykksformer fra tyskspråklig samtidskultur. Som en del av språktreningen skal studentene jevnlig levere skriftlige arbeider, for eksempel tekster skrevet på tysk eller oversettelser fra norsk til tysk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

- har kjennskap til ulike teksttyper og uttrykksformer fra tyskspråklig samtidskultur

- kjenner til sentrale aspekter ved tysk språkstruktur

- har kunnskap om innhold, form og funksjon til tyskspråklige litterære og kulturelle uttrykk og kan sette disse i en historisk og kulturell kontekst

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan forstå og gjøre seg forstått på tysk både skriftlig og muntlig på nivå B2

- kan bruke relevante ordbøker, oppslagsverk og grammatikker

- kan lese, forstå og drøfte tyskspråklige tekster av ulik art

- kan skrive en sammenhengende fremstilling på tysk

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

- har en bevissthet om forskjeller mellom norsk og tysk språk og kultur og kan utvikle denne kunnskapen selvstendig

- kan reflektere over språklige forskjeller mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg dette i skriftlig og muntlig bruk av det tyske språket

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, praktiske skriveøvelser og oversettelser og muntlige presentasjoner. Obligatorisk aktivitet:

- 80 % obligatorisk oppmøte for de studentene som ikke deltar på språkkurset i Kiel i januar

- 1 muntlig presentasjon (ca. 10 min)

- 3 skriftlige innleveringer

For lektorstudentene skal minst én av de obligatoriske innleveringene ha et mer didaktisk fokus.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Som del av dette emnet vil studentene få tilbud om et 4 uker langt språkkurs ved Det tysk-norske studiesenteret i Kiel. For nærmere informasjon om kurset i Kiel, ta kontakt med instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon (ca. 10 min.)
  • 3 skriftlige innleveringer
  • Krever 80% oppmøte
  • 1 muntlig presentasjon (ca. 10 min)
  • 3 skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Vurderingsform er muntlig og skriftlig skoleeksamen:

- Skriftlig skoleeksamen på 4 timer som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter. Som hjelpemiddel tillates tysk-tysk ordbok (Duden, Wahrig, Langenscheidt og lignende).

- Muntlig eksamen på ca. 20 minutter som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.

Begge deleksamener er karaktergivende, men på vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt. Begge deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TYSK1302 7.5 HØST 2008
TYSK1303 7.5 HØST 2008
TYSK1304 7.5 HØST 2008
HFTYSK114 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
09.10.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 F 07.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 15
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU