course-details-portlet

TYSK1305 - Språkferdighet 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer E
Muntlig eksamen 1/2 20 minutter
Hjemmeeksamen 1/2 4 timer A

Faglig innhold

Emnet bygger videre på den kompetansen studentene har tilegnet seg i løpet av 1. semester. Skriftlig og muntlig framstilling på tysk trenes og videreutvikles gjennom ferdighetsøvelser som relateres til ulike teksttyper og uttrykksformer fra tyskspråklig samtidskultur. Som en del av språktreningen skal studentene jevnlig levere skriftlige arbeider, for eksempel tekster skrevet på tysk eller oversettelser fra norsk til tysk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kjennskap til ulike teksttyper og uttrykksformer fra tyskspråklig samtidskultur
-kjenner til sentrale aspekter ved tysk språkstruktur
-har kunnskap om innhold, form og funksjon til tyskspråklige litterære og kulturelle uttrykk og kan sette disse i en historisk og kulturell kontekst

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått på tysk både skriftlig og muntlig på nivå B2
-kan bruke relevante ordbøker, oppslagsverk og grammatikker
-kan lese, forstå og drøfte tyskspråklige tekster av ulik art
-kan skrive en sammenhengende fremstilling på tysk

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-har en bevissthet om forskjeller mellom norsk og tysk språk og kultur og kan utvikle denne kunnskapen selvstendig
-kan reflektere over språklige forskjeller mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg dette i skriftlig og muntlig bruk av det tyske språket

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, praktiske skriveøvelser og oversettelser og muntlige presentasjoner.

Obligatorisk aktivitet:
- 1 muntlig presentasjon (ca. 10 min)
- 3 skriftlige innleveringer

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).


Studentene har også mulighet til å ta dette emnet i Kiel. For informasjon om obligatoriske aktiviteter og vurderingsformer for kurset i Kiel, ta kontakt med instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 skriftlige innleveringer
  • 1 muntlig presentasjon (ca. 10 min)

Mer om vurdering

Vurderingsform er muntlig og skriftlig eksamen:
Skriftlig eksamen på 4 timer som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.
Muntlig eksamen på ca. 20 minutter som teller 50% i fastsettingen av den endelige karakteren.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.
Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TYSK1302 7.5 01.09.2008
TYSK1303 7.5 01.09.2008
TYSK1304 7.5 01.09.2008
HFTYSK114 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 E 24.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 1/2 A

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU