course-details-portlet

TYSK1003 - Språkferdighet 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Faglig innhold

Studentene trenes i skriftlig og muntlig framstilling på tysk. Som en del av språktreningen skal studentene jevnlig levere skriftlige arbeider, for eksempel oversettelser fra norsk til tysk eller tekster skrevet på tysk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kjennskap til tysk hverdagskultur og sentrale aspekter i det tyskspråklige samfunnet
-har kjennskap til ulike teksttyper
-har kjennskap til de viktigste ordklassene og kan anvende dem i henhold til deres bøyingssystem
-har grunnleggende kjennskap til tysk setningsstruktur

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått på tysk både skriftlig og muntlig på nivå B1
-kan delta i samtaler om kjente emner
-kan bruke relevante ordbøker, oppslagsverk og grammatikker
-kan lese, forstå og drøfte tyskspråklige tekster av ulik art

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan reflektere over sentrale forskjeller mellom norsk og tysk språk og kultur

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid med praktisk språktrening.

 

Obligatorisk aktivitet:

- 1 muntlig presentasjon (ca. 10 minutter)(gjelder ikke høst 2020)

- 4 korte skriftlige innleveringer

 

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon (ca. 10 min.) (gjelder ikke høst 2020)
  • 4 korte skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen på 4 timer som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter. Muntlig eksamen på ca. 20 minutter som teller 50% i fastsettingen av endelig karakter.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 A

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU