TVM5171 - Modellering av vannressurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset omvandlar modellering av vassressursar med eit fokus på vasskraft og magasin. Hovudtema er: Magasinering av vatn, fleirburksmagasin, modellering av kraftverkssystem, modellering av vassdrag med fleirbruk av vatn. Miljøeffekter av inngrep i vassdrag, miljødesign, vassforbruk, bruk av modellar for å finne effekt av inngrep og tiltak mot desse. Verknad av endringar i klima og arealbruk på vassressursar, bruk av klimadata, nedskalering, simulering av klima og arealbruksendringar.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal ha oversikt over hovedutfordringene rundt vannressursforvaltning i dag og for fremtiden.

Skills: The student should be able to apply a number of common computer tools in assessing impacts on water resources. The student should be able to understand limitations and strengths of modelling approaches and how results should be interpreted and presented.

General knowledge: The course should provide a general overview of the current state of water resources and the challenges faced today and in the future. Knowledge of the methods used to assess the water resources and anthropogenic impacts on water.

Læringsformer og aktiviteter

En serie forelesninger og øvinger vil dekke sentrale emner i kurset. En serie øvinger vil illustrere hvordan forskjellige modeller kan benyttes i vannressursforvaltning. Obligatoriske øvinger må være bestått for å få kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Utvalde artiklar og utdrag frå bøker. T. Forseth og Harby, A. (red) "Handbook for environmental design in regulated salmon rivers", 2014.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.12.2019 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.