course-details-portlet

TVM5160 - Sedimenthåndtering ved vannkraftkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Sedimenttransportteori, teorien om fysisk hydraulisk modellering og bruk av vannresurser i elver med mye sedimenter. Omfattende diskusjon av sedimenter i vannreservoarer, planlegging og design av vannkraftverk og vannflyt i elver, sedimnethåndteringsteknikker, prøvetaking og analyse av sedimenter.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha kjennskap til:

- Grunnleggende sedimenttransport teori

- Prinsipper for fysisk hydraulisk modellering, modellover, skaleringseffekter og laboratoriebehov.

- Rammeverk for bruk av vannressursene i sedimentbelastete elver

- Sedimentprøvetaking og laboratorieanalyser

- Sanntid sedimentovervåking

- Sediment dataanalyse for planlegging og utforming av vannkraftprosjekter

- Planlegging og utforming av inntak for "Run-of-River" vannkraftprosjekter

- Gjennomføring av slipp-, side- og frontinntak, basert på fysiske modellforsøk i laboratoriet

- Planlegging og utforming av sedimenteringsbasseng

- Beregning av fangsteffektivitet i sedimenteringsbasseng

- Metoder for fjerning av sediment fra sedimenteringsbasseng

- Sedimenteringsprosesser i reservoar og estimering av reservoarets levetid

- Batymetriske undersøkelser av reservoarer

- Sedimenthånderingsmetoder i reservoarer, deres anvendelse og begrensninger

Ferdigheter: Studentene skal kunne:

- Beregne noen grunnleggende trekk ved sedimenttransport i en elv

- Planlegge og gjennomføre et sediment prøvetakingsprogram

- Organisere og utføre analyser av sedimentkonsentrasjonen i en vannprøve i laboratoriet

- Analysere og bruke sedimentdata for planlegging, utforming og drift av vannkraftprosjekter

- Planlegge og designe sedimenthåndtering anlegg i "Run-of-River"-prosjekter

- Estimere sedimenttilførsel og levetid av vannreservoarer

- Planlegge operasjonelle strategier for reservoarer og sedimenthåndtering

- Planlegge og gjennomføre en fysisk hydraulisk modellstudie i laboratoriet

Generell kompetanse: Studenten skal:

- Kjenne grunnleggende sedimenttransport og fysisk hydraulisk modelleringsteori.

- Kjenne til kravene til sedimentrelaterte studier på ulike stadier av et vannkraftprosjekt fra terrengrekognosering til forundersøkelser, detaljert design, konstruksjon og drift.

- Være kjent med ytelseskrav for inntak i sedimentbelastete elver og kunne utføre konseptuelle hydraulisk design av de viktigste komponentene i inntaksstrukturer.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset bruker elementer fra team-basert læring, hvor konvensjonelle læringsformer som forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger er kombinert. Laboratoriet skal brukes for å vise fram praktiske problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er muntlig eksamen. Obligatoriske øvinger må godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kandidaten må ha grunnleggende kunnskap om elvehydraulikk og vannkraftverk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 30.11.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU