course-details-portlet

TVM5160 - Sedimenthåndtering ved vannkraftkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Sedimenttransportteori, teorien om fysisk hydraulisk modellering og bruk av vannresurser i elver med mye sedimenter. Omfattende diskusjon av sedimenter i vannreservoarer, planlegging og design av vannkraftverk og vannflyt i elver, sedimnethåndteringsteknikker, prøvetaking og analyse av sedimenter.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha kjennskap til:

- Grunnleggende sedimenttransport teori

- Prinsipper for fysisk hydraulisk modellering, modellover, skaleringseffekter og laboratoriebehov.

- Rammeverk for bruk av vannressursene i sedimentbelastete elver

- Sedimentprøvetaking og laboratorieanalyser

- Sanntid sedimentovervåking

- Sediment dataanalyse for planlegging og utforming av vannkraftprosjekter

- Planlegging og utforming av inntak for "Run-of-River" vannkraftprosjekter

- Gjennomføring av slipp-, side- og frontinntak, basert på fysiske modellforsøk i laboratoriet

- Planlegging og utforming av sedimenteringsbasseng

- Beregning av fangsteffektivitet i sedimenteringsbasseng

- Metoder for fjerning av sediment fra sedimenteringsbasseng

- Sedimenteringsprosesser i reservoar og estimering av reservoarets levetid

- Batymetriske undersøkelser av reservoarer

- Sedimenthånderingsmetoder i reservoarer, deres anvendelse og begrensninger

Ferdigheter: Studentene skal kunne:

- Beregne noen grunnleggende trekk ved sedimenttransport i en elv

- Planlegge og gjennomføre et sediment prøvetakingsprogram

- Organisere og utføre analyser av sedimentkonsentrasjonen i en vannprøve i laboratoriet

- Analysere og bruke sedimentdata for planlegging, utforming og drift av vannkraftprosjekter

- Planlegge og designe sedimenthåndtering anlegg i "Run-of-River"-prosjekter

- Estimere sedimenttilførsel og levetid av vannreservoarer

- Planlegge operasjonelle strategier for reservoarer og sedimenthåndtering

- Planlegge og gjennomføre en fysisk hydraulisk modellstudie i laboratoriet

Generell kompetanse: Studenten skal:

- Kjenne grunnleggende sedimenttransport og fysisk hydraulisk modelleringsteori.

- Kjenne til kravene til sedimentrelaterte studier på ulike stadier av et vannkraftprosjekt fra terrengrekognosering til forundersøkelser, detaljert design, konstruksjon og drift.

- Være kjent med ytelseskrav for inntak i sedimentbelastete elver og kunne utføre konseptuelle hydraulisk design av de viktigste komponentene i inntaksstrukturer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises siste gang høsten 2024.

Kurset bruker elementer fra team-basert læring, hvor konvensjonelle læringsformer som forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger er kombinert. Laboratoriet skal brukes for å vise fram praktiske problemstillinger.

Kurset vil bli kjørt som ledet selvstudie om antall studenter registrert er fem eller mindre.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er muntlig eksamen. Obligatoriske øvinger må godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Kandiaten må være andre års student i internasjonalle masterprogrammet Hydropower Development at IBM. Kandidaten må ha grunnleggende kunnskap om elvehydraulikk og vannkraftverk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU