TVM5160 - Headworks and Sedimentation Engineering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Sedimenttransportteori, teorien om fysisk hydraulisk modellering og bruk av vannresurser i elver med mye sedimenter. Omfattende diskusjon av sedimenter i vannreservoarer, planlegging og design av vannkraftverk og vannflyt i elver, sedimnethåndteringsteknikker, prøvetaking og analyse av sedimenter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kjennskap til:
- Grunnleggende sedimenttransport teori
- Prinsipper for fysisk hydraulisk modellering, modellover, skaleringseffekter og laboratoriebehov.
- Rammeverk for bruk av vannressursene i sedimentbelastete elver
- Sedimentprøvetaking og laboratorieanalyser
- Sanntid sedimentovervåking
- Sediment dataanalyse for planlegging og utforming av vannkraftprosjekter
- Planlegging og utforming av inntak for "Run-of-River" vannkraftprosjekter
- Gjennomføring av slipp-, side- og frontinntak, basert på fysiske modellforsøk i laboratoriet
- Planlegging og utforming av sedimenteringsbasseng
- Beregning av fangsteffektivitet i sedimenteringsbasseng
- Metoder for fjerning av sediment fra sedimenteringsbasseng
- Sedimenteringsprosesser i reservoar og estimering av reservoarets levetid
- Batymetriske undersøkelser av reservoarer
- Sedimenthånderingsmetoder i reservoarer, deres anvendelse og begrensninger

Ferdigheter:
Studentene skal kunne:
- Beregne noen grunnleggende trekk ved sedimenttransport i en elv
- Planlegge og gjennomføre et sediment prøvetakingsprogram
- Organisere og utføre analyser av sedimentkonsentrasjonen i en vannprøve i laboratoriet
- Analysere og bruke sedimentdata for planlegging, utforming og drift av vannkraftprosjekter
- Planlegge og designe sedimenthåndtering anlegg i "Run-of-River"-prosjekter
- Estimere sedimenttilførsel og levetid av vannreservoarer
- Planlegge operasjonelle strategier for reservoarer og sedimenthåndtering
- Planlegge og gjennomføre en fysisk hydraulisk modellstudie i laboratoriet

Generell kompetanse:
Studenten skal:
- Kjenne grunnleggende sedimenttransport og fysisk hydraulisk modelleringsteori.
- Kjenne til kravene til sedimentrelaterte studier på ulike stadier av et vannkraftprosjekt fra terrengrekognosering til forundersøkelser, detaljert design, konstruksjon og drift.
- Være kjent med ytelseskrav for inntak i sedimentbelastete elver og kunne utføre konseptuelle hydraulisk design av de viktigste komponentene i inntaksstrukturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og omfattende laboratorieaktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Kandidaten må ha grunnleggende kunnskap om elvehydraulikk og vannkraftverk.

Kursmateriell

Lysne, Glover, Støle and Tesaker: Hydraulic Design.
Vanoni: Sedimentation Engineering.
Støle: Withdrawal of Water from Himalayan Rivers
Utdelt literatur og forelesningsnotater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 30.11.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.