course-details-portlet

TVM4171 - Behandling av avløpsvann

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet skal gi et bredt teoretisk og praktisk fundament innen fagfeltet behandling av avløpsvann. Dette inkluderer også slambehandling. Det vil også bli gitt en oversikt over typisk sammensetning av avløpsvann og hvordan denne påvirker aktuelle behandlingsprosesser, samt hvilke utslippskrav som gjelder. I kurset gjennomgås det teoretiske grunnlaget, samt praktisk utforming og dimensjonering av prosesser for rensing av avløpsvann, inklusive fysiske-, kjemiske- og biologiske prosesser. Det fokuseres også på hvordan aktuelle prosesser kan settes sammen i et avløpsrenseanlegg for å møte dagens og framtidige utslippskrav. Det blir videre gjennomgått krav til håndtering av slam og aktuelle metoder for slambehandling.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal ha kunnskaper om teori og praktisk dimensjonering og drift av renseanlegg for avløpvann. Videre skal studentene ha kunnskap om hvilke krav som stilles til utslipp av avløpsvann, og hvordan disse kravene kan møtes. Studentene skal også ha detaljkunnskaper om de relevante prosessene som kan anvendes, hvordan de kan dimensjoneres og optimaliseres, og hvordan de kan settes sammen i et renseanlegg. Studentene skal også ha kunnskap om krav til slambehandling og aktuelle slambehandlingsprosesser.

Ferdigheter:
Studentene skal ha god prosessforståelse og kunne gjennomføre dimensjonering av avløpsrenseanlegg for norske og internasjonale forhold. Dette inkluderer også å kunne finne og anvende dimensjonerende verdier, samt gjøre antagelser der dette er nødvendig.

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne vise dybdeforståelse innen de aktuelle prosessene, og ha god forståelse av hvordan prosessene kan settes sammen i et renseanlegg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studiegrupper og selvstudier. Obligatoriske øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Diverse lærebøker, forelesningsnotater og andre publikasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4126 5.3 01.09.2016
TVM4145 2.2 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D 02.06.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU