course-details-portlet

TVM4165 - Vannkraftverk og vassdragsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Typer av vannkraftanlegg. Behov for magasinering av vann. Laster og stabilitet av dammer, betongdammer og fyllingsdammer. Flommer og flomavledning. Hydrauliske beregningsmetoder for strømning i vannveier. Dimensjonering og utforming av konstruksjoner i vannveier; inntaks- og utløpsarrangement, tunneler, rørledninger og svingebasseng. Turbintyper og arrangement av vannkraftstasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- Energiproduksjon, effekt og virkningsgrader for vannkraft.
- Økonomiske dimensjoneringsforhold for vannkraftverk.
- Belastninger som dammer utsettes for.
- Oppbygging og funksjon til de forskjellige damtypene.
- Utforming og dimensjonering av flomløp, luker, kraftverksinntak, driftstunneler, rørgater og betongpropper.
- Trykkstøt og massesvingninger, samt anlegg for å kontrollere slike.
- Utforming av kraftstasjoner.
- Oppbygging og funksjon til de forskjellige turbintypene.
- Regelverk knyttet opp til de forskjellige elementene i et vannkraftverk.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Utføre lønnsomhetsvurderinger av vannkraftverk.
- Beregne laster som dammer utsettes for.
- Velge rett damtpe ut fra stedlige forhold.
- Dimensjonere dammer for stabilitet basert på regelverk og anerkjente metoder.
- Deimesjonere enkle flomløp, luker, kraftverksinntak, driftstunneler. overføringstunneler, rørgater og betongpropper.
- Velge rett turbintype.
- Utføre analyser av trykkstøt og massesvingninger og dimensjonering av anlegg for å kontrollere massesvingninger.
- Velge rett turbintype.
- Utføre analyser av trykkståt og massesvingninger og dimensjonering av anlegg for å kontrollere massesvingninger.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- Prosjektere alle elementer i et vannkraftanlegg ut fra regelverk, anerkjente metoder og hensyn til det ytre miljø.
- Analysere lønnsomheten i ulike vannkraftprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Dagsekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eventuell utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) vil bli avholdt som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vassdragsteknikk I/II, (ny utgave) Odd Guttormsen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU