course-details-portlet

TVM4141 - Vannforsynings- og avløpssystemer, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppearbeid 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 2 timer D

Faglig innhold

Temaet er primært ment å gi vitenskapelig støtte og teoretisk grunnlag for studenter som velger grundige studier (prosjekt og masteroppgave) innen vann- og avløpsvannsystemer. Temaene velges ut fra det som forventes å være avgjørende for jobbsituasjonen studentene vil møte.Disse er:

  • Overvannsteknologi, utforming for normale avrenningssituasjoner samt ekstreme hendelser, vannkvalitet og forurensing i overvann.
  • Ledningsnettet for vann og avløpsvann, bærekraftig forvaltning, dvs. drift, vedlikehold og rehabilitering med hensyn til økonomi, miljø og kundeservice
  • Bruk av modeller for hydrauliske forhold samt levetidsanalyse av nye og eksisterende konstruksjoner
  • Beslutningsstøtte og risikostyringsmetoder for urban vanninfrastruktur under usikkerhet

Læringsutbytte

Kunnskap og kompetanse

Emnet skal gi studentene en dybdeforståelse med hensyn til funksjon av vann og avløpsanlegg i byer og tettsteder. De skal beherske relevante metoder for design, vedlikehold og styring av eksisterende og nye installasjoner. De skal kunne anvende disse prinsippene på gitte tekniske problemer og utvikle egnede løsninger.

Ferdigheter

Studentene skal kunne utvikle planer for en bærekraftig håndtering av overvann i bymiljøet. De kan formulere og strukturere et gitt problem og anvende risikostyringsprinsipper, beslutningsstøtteverktøy og hydrauliskemodeller for å velge passende løsninger. Studentene skal videre kunne forsvare sin beslutning på en teknisk forsvarlig, forståelig, og godt presentert og dokumentert måte. Studentene viser nødvendige ferdigheter i alle verktøy som er nødvendige for denne oppgaven.Generell kompetanse

Studentene skal tilegne seg en analytisk tilnærming til problemer og løsninger og til kritisk vurdering av tilgjengelig informasjon og metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis forelesninger supplert med et begrenset antall større øvinger som er knyttet til konkrete problemstillinger i vann og avløpsbransjen. To semesteroppgaver, en relatert til overvannsteknologi og en til forvaltning av ledningsnett for vann og avløp. Muntlig eksamen består av en presentasjon av oppgavene. Det vil bli arrangert en ekskursjon til vann og miljøtekniske anlegg i Trondheim eller en annen norsk by.

Mer om vurdering

Kurset vurderes ved hjelp av 2-timers skriftlig eksamen (60%) og arbeider i gruppe (40%).

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig.

Forkunnskapskrav

TVM4125 VA grunnkurs, TVM4130 Urbane vannsystemer eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forelesningsreferater, utvalg av journalartikler, lærebøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBM4361 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Vannforsynings-, avløps- og renovasjonsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 13.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 12
SL520 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Gruppearbeid 40/100

Utlevering
10.11.2023

Innlevering
17.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU