course-details-portlet

TVM4141 - Vannforsynings- og avløpssystemer, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 49/100
Muntlig eksamen 51/100 D

Faglig innhold

Emnet skal primært gi faglig støtte og teoretisk grunnlag til studenter som velger fordypning (prosjekt og masteroppgave) innen vann og avløpssystemer. Det vektlegges temaer som er sentrale for de arbeidssituasjoner som studentene vil møte. Dette gjelder

- overvannsteknologi, dimensjonering av normale avrenningssituasjoner så vel som ekstremhendelser, forurensinger i overvann

- ledningsnett for vann og avløp, bærekraftig forvaltning, dvs. drift, vedlikehold og fornyelse med hensyn til økonomi, miljø og kundeservice

- bruk av modeller for strømningstekniske forhold så vel som levetidsanalyser av nye eksisterende anlegg

Læringsutbytte

Kunnskap og kompetanse: Emnet skal gi studentene en dybdeforståelse med hensyn til funksjon av vann og avløpsanlegg i byer og moderne metoder for analyse og løsningsalternativer. De skal ha en forståelse av bærekraftprinsippene for forvaltning av eksisterende og nye anlegg.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utarbeide en plan for sikring av overvannsavrenning så vel som fornyelse av eksisterende ledningsnett for vann og avløp. De skal kunne anvende modeller i planleggingen.

Generell kompetanse: Studentene skal tilegne seg en analytisk tilnærming til problemer og løsninger og til kritisk vurdering av tilgjengelig informasjon og metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis forelesninger supplert med et begrenset antall større øvinger som er knyttet til konkrete problemstillinger i vann og avløpsbransjen. To semesteroppgaver, en relatert til overvannsteknologi og en til forvaltning av ledningsnett for vann og avløp. Muntlig eksamen består av en presentasjon av oppgavene. Det vil bli arrangert en ekskursjon til vann og miljøtekniske anlegg i Trondheim eller en annen norsk by.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen teller 51 % og skriftlige arbeider teller 49 %. Hver del angis med karakter. Begge delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TVM4125 VA grunnkurs, TVM4130 Urbane vannsystemer eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forelesningsreferater, utvalg av journalartikler, lærebøker.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Vannforsynings-, avløps- og renovasjonsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 51/100 D 30.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 51/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU