course-details-portlet

TVM4128 - Vannkraft og vassdragsteknikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet vil gi studenten en fordypning innenfor vannkraft- og vassdragsplanlegging, med vekt på en kombinasjon av teknisk-økonomisk analyse, hensyn til miljøvirkninger og miljøtilpasning, og studier av utvalgte komponenter innenfor det hydrauliske systemet, fra inntak til utløp. Noen hovedtema: Utførelse og optimalisering av tekniske element som dammer, tunnelsystemer, inntak, flomløp, kraftstasjoner og tilhørende anlegg. Kost/nytte vurderinger, metoder for å bestemme optimale løsninger for totalsystemet og for de enkelte komponenter som inngår. Miljøforhold i vassdrag og virkninger av vannkraftutbygging, tiltak for å motvirke uheldige miljøvirkninger. Planlegging av småkraftverk. Damsikkerhet. Internasjonale problemstillinger vektlegges i form av naturgitte forskjeller og forskjellig praksis, særlig anlegg med kombinasjon av vannkraft, flomkontroll, irrigasjon (kunstig vanning). Det gjennomføres også aktiviteter sammen med studenter fra Maskin og Elkraft i NVKS (Norsk Vannkraft Senter).

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten skal ha kunnskap om:

 • Teknisk-økonomisk planlegging og beregnnig av store og små kraftverk.
 • Lovverk, forskrifter og retningslinjer for bygging og drift av dammer og kraftverk.
 • Utfordringer og utforming av lukkede flomløp og flomløpskanaler.
 • Sedimenter, problemer med sedimenter, beregning av sedimenter og sedimenthandtering.
 • Utforming og beregning av hydraulisk kapasitet i kulverter og kanaler
 • Erosjon og erosjonsproblemer, samt utførelse og dimensjonering av erosjonssikring.
 • Spesielle problemer knyttet til inntak ved småkraftverk.
 • Laboratorieteknikk herunder forskjellige modellover, utforming og modellbygging.

Ferdigheter Studenten skal kunne:

 • Velge type og beregne kapasitet og vannlinjer gjennom hele flomløps-systemer.
 • Utføre korrrekte hydrauliske kapasitetsberegninger for ulike kulverter og kanaler.
 • Dimensjonere fysiske modellforsøk og gjennomføre forsøk i laboratoriet.
 • Beregne sedimenttransport i elver og beregne sedimentering og effekt av sedimenteringsbasseng.
 • Vurdere levetid og gjennomføre økonomisk dimensjonering mht sedimentering.
 • Gjennomføre kalssifisering og sikkerhetsvurderinger av vassdragsanlegg.

Generell kompetanse Studenten kan:

 • Utføre dimensjonering av dammer, kraftverk, erosjonssikring og sedimenteringsbasseng etter gjeldende regelverk og forskningsbaserte metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjoner, selvstendige studier og øvingsarbeid. Forelesninger, øvinger og kollokvier vil bli koblet mot et større vannkraftprosjekt der en også vil trekke inn konsulenter, utbygger og forvaltning i undervisningen, for å illustrere hvordan moderne vannkraft-/vassdragsplanlegging gjennomføres i praksis. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnene TVM4105 Hydrologi og TVM4165 Vannkraftverk og vassdragsteknikk eller tilsvarende forkunnskaper kreves for opptak til emnet.

Kursmateriell

Fagbøker, forelesningsnotater, publikasjoner, utredninger, forskrifter m.v

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4526 7.5 HØST 2010
TVM4525 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vassdragsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 08.12.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU