course-details-portlet

TVM4110 - Vannkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter E

Faglig innhold

Kurset gir en introduksjon til prinsippene for likevektskjemi i akvatiske systemer. Kurset er beregnet for ingeniører som må forstå sammensetningen i løsninger og endringene som skjer under vannbehandling og i vannmiljøsystemer. Konseptene blir introdusert teoretisk ved hjelp av eksempler fra virkeligheten og praktisk laboratoriearbeid. Etter å ha fullført vannkjemikurset skal studenten være i stand til å tolke og kommunisere resultater relatert til vannkvalitet. For å oppnå dette inneholder kurset disse emnene: Syre-base-reaksjoner og kjemisk likevekt, oppløsning og utfelling, titrering, gass/væske-likevel, redoksreaksjoner, danning av metallkomplekser samt vannkvalitetsanalyse og kvalitetskontroll.

Læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne være i stand til å

 1. Utvikle et teoretisk grunnlag for vannkjemi og bruke dette for vurdering av vannkvalitet. Kjemiske likevektsberegninger vektlegges.
 2. Analysere hvordan prinsipper for vannkjemi kan anvendes i naturlige vannkilder og ved behandling av drikkevann.

Etter kurset skal studenten kunne

 • utføre en beskrivelse av vannsystemer, inkludert konsentrasjon, aktiviteter og aktivitetskoeffisienter
 • utvikle matematiske ligninger som massebalanse, ladningsbalanse og likevektskonstanter for systemer i likevekt
 • tolke og forutse syre/base-aktivitet i vannsystemer
 • benytte programvare for kjemisk likevekt til løsning av vannkjemiproblemer.
 • gjennomføre kvantitative og kvalitative tolkninger av titrering, samt være kjent med konseptene alkalitet og bufferkapasitet
 • forklare hvordan likevekt mellom væske og gass påvirker løsningers pH og bufferintensitet
 • beregne om en løsning får utfelling av fast stoff eller ikke
 • utføre vannkvalitetsanalyser og tolke resultatene
 • løse problemer i grupper og presentere løsninger muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Problemløsning, forelesninger. Laboratoriearbeid må godkjennes for å kunne møte til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieøving

Mer om vurdering

Eksamen i dette emnet er en muntlig eksamen på ca. 45 minutter.

Kursmateriell

Pensum: Mark M. Benjamin, 2015, Water chemistry, Waveland Press, second edition, ISBN 1-4786-2308-X (required) Støttelitteratur: 1. Zumdahl & Zumdahl, Chemistry, 8th edition, Brooks/Cole, 2010 2. Sawyer, McCarty & Parkin, Chemistry for Environmental Engineering, McGraw Hill, 2003 3. Stumm & Morgan, aquatic Chemistry. Third edition, John Wiley&Sons. 1995

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • VA-teknikk
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E 30.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU