TVM4110 - Vannkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 20/100
Øving 20/100
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer D

Faglig innhold

Kurset gir en introduksjon til prinsippene for likevekstkjemi i akvatiske systemer. Kurset er beregnet for ingeniører som må forstå semmensetningen i løsninger og endringene som skjer under vannbehandling og i vannmiljøsystemer. Konseptene blir introdusert teoretisk ved hjelp av eksempler fra virkeligheten og praktisk laboratoriearbeid. Etter å ha fullført vannkjemikurset skal studenten være i stand til å tolke og kommunisere resultater relatert til vannkvalitet. For å oppnå dette inneholder kurset disse emnene: Syre-base-reaksjoner og kjemisk likevekt, oppløsning og utfelling, titrering, gass/væske-likevel, redoksreaksjoner, danning av metallkomplekser samt vannkvalitetsanalyse og kvalitetskontroll.

Læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne være i stand til å:
1. Utvikle et teoretisk grunnlag for vannkjemi og bruke dette for vurdering av vannkvalitet. Kjemiske likevektsberegninger vektlegges.
2. Analysere hvordan prinsipper for vannkjemi kan anvendes i naturlige vannkilder og ved behandling av drikkevann.

Etter kurset skal studenten kunne
- utføre en beskrivelse av vannsystemer, inkludert konsentrasjon, aktiviteter og aktivitetskoeffisienter
- utvikle matematiske ligninger som massebalanse, ladningsbalanse og likevektskonstanter for systemer i likevekt
- tolke og forutse syre/base-aktivitet i vannsystemer
- benytte programvare for kjemisk likevekt til løsning av vannkjemiproblemer.
- gjennomføre kvantitative og kvalitative tolkninger av titrering, samt være kjent med konseptene alkalitet og bufferkapasitet
- forklare hvordan likevekt mellom væske og gass påvirker løsningers pH og bufferintensitet
- beregne om en løsning får utfelling av fast stoff eller ikke
- utføre vannkvalitetsanalyser og tolke resultatene
- løse problemer i grupper og presentere løsninger muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Problemløsning, forelesninger. Laboratoriearbeid og semesterprosjekt med muntlig presentasjon som hver teller 20 % av den totale karakteren.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum:
Mark M. Benjamin, 2015, Water chemistry, Waveland Press, second edition, ISBN 1-4786-2308-X (required)
Støttelitteratur:
1. Zumdahl & Zumdahl, Chemistry, 8th edition, Brooks/Cole, 2010
2. Sawyer, McCarty & Parkin, Chemistry for Environmental Engineering, McGraw Hill, 2003
3. Stumm & Morgan, aquatic Chemistry. Third edition, John Wiley&Sons. 1995

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5015 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 20/100
Vår ORD Øving 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.