course-details-portlet

TVM4110 - Vannkjemi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kurset gir en introduksjon til prinsippene for likevekstkjemi i akvatiske systemer. Kurset er beregnet for ingeniører som må forstå semmensetningen i løsninger og endringene som skjer under vannbehandling og i vannmiljøsystemer. Konseptene blir introdusert teoretisk ved hjelp av eksempler fra virkeligheten og praktisk laboratoriearbeid. Etter å ha fullført vannkjemikurset skal studenten være i stand til å tolke og kommunisere resultater relatert til vannkvalitet. For å oppnå dette inneholder kurset disse emnene: Syre-base-reaksjoner og kjemisk likevekt, oppløsning og utfelling, titrering, gass/væske-likevel, redoksreaksjoner, danning av metallkomplekser samt vannkvalitetsanalyse og kvalitetskontroll.

Læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne være i stand til å:
1. Utvikle et teoretisk grunnlag for vannkjemi og bruke dette for vurdering av vannkvalitet. Kjemiske likevektsberegninger vektlegges.
2. Analysere hvordan prinsipper for vannkjemi kan anvendes i naturlige vannkilder og ved behandling av drikkevann.

Etter kurset skal studenten kunne
- utføre en beskrivelse av vannsystemer, inkludert konsentrasjon, aktiviteter og aktivitetskoeffisienter
- utvikle matematiske ligninger som massebalanse, ladningsbalanse og likevektskonstanter for systemer i likevekt
- tolke og forutse syre/base-aktivitet i vannsystemer
- benytte programvare for kjemisk likevekt til løsning av vannkjemiproblemer.
- gjennomføre kvantitative og kvalitative tolkninger av titrering, samt være kjent med konseptene alkalitet og bufferkapasitet
- forklare hvordan likevekt mellom væske og gass påvirker løsningers pH og bufferintensitet
- beregne om en løsning får utfelling av fast stoff eller ikke
- utføre vannkvalitetsanalyser og tolke resultatene
- løse problemer i grupper og presentere løsninger muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Problemløsning, forelesninger. Laboratoriearbeid og semesterprosjekt med muntlig presentasjon som hver teller 20 % av den totale karakteren.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.
For å oppnå bestått karakter i emnet må alle delvurderinger være bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum:
Mark M. Benjamin, 2015, Water chemistry, Waveland Press, second edition, ISBN 1-4786-2308-X (required)
Støttelitteratur:
1. Zumdahl & Zumdahl, Chemistry, 8th edition, Brooks/Cole, 2010
2. Sawyer, McCarty & Parkin, Chemistry for Environmental Engineering, McGraw Hill, 2003
3. Stumm & Morgan, aquatic Chemistry. Third edition, John Wiley&Sons. 1995

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5015 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU