course-details-portlet

TVM4106 - Hydrologisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Data og datakvalitet. Bruk av geografiske informasjonssystem i hydrologi. Konsentrerte og fordelte hydrologiske modeller. Oppdatering av modeller og prognosering av tilsig. Modeller for magasin og innsjøer. Modellering av elver og flomsoner. Modellering av målte felt. Snøhydrologi. Simulering av arealbruksendringer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Hvordan hydrologiske modeller kan brukes for planlegging og drift av vannkraftverk, simulering av flom og endring i arealbruk.
 • Teoretisk basis for modellene.
 • Hvilke forenklinger og tilnærmelser som må gjøres for praktisk bruk
 • Hvilke inngangsdata som kreves, usikkerhet og feil i data og metoder for korreksjon.
 • Kalibrering, usikkerhet og vurdering av resultat.
 • GIS i hydrologisk modellering

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Kalibrere og bruke nedbør-avløpsmodellar for å beregne avløp i et nedbørsfelt.
 • Beregne snøsmelting med Grad-dagmodell og Energibalansemodell.
 • Bruk av distribuerte modeller.
 • Klargjøre og vurdere kvalitet i data fra ulike kilder

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Se sammenhengen mellom grunnleggende hydrologisk teori og anvendelsen i modeller.
 • Vite hvilke problemstillinger som kan løses med forenklede modeller, og hvilke som krever mer kompliserte modeller.
 • Forstå hvordan GIS kan brukes for hydroligiske og hydrauliske beregninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Regneøvinger og øvinger i bruk av simuleringsmodeller.

Obligatoriske aktiviteter

 • Dataøvingar

Mer om vurdering

Det vil bli gitt 12 rekne/simuleringsøvingar. 8 av desse må vere godkjende for oppmelding til eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Utvalde delar av Hydropower Development bokserien, artiklar, delar av rapportar. Alt materiale er tilgjengeleg digitalt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vassdragsteknikk
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Hydroteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU