course-details-portlet

TVM4105 - Hydrologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Det hydrologiske krinsløpet. Klimaet. Hydrometeorologi. Hydrologiske prosessar i nedbørfelt, nedbør, infiltrasjon, fordamping, danning av grunnvatn og avrenning. Klassisk og moderne teori for avløpsprosessen. Straum i metta og umetta sone, grunnvatn i fjell og laumasser. Snøhydrologi. Is på sjøar og elver. Hydrologiske måle- og reknemetodar. Numeriske modellar. Flomberekning. Urban hydrologi. Prognoser. Hovudtyngda av emnet omhandlar kvantitativ hydrologi med vekt på berekning og analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal ha kunnskap om:

  • Det hydrologiske krinslaupet og vassbalansen.
  • Grunnleggande kunnskap om hydrologiske prosessar sentrale for vassbalansen.
  • Grunnleggande rekne- og målemetoder, samt kjennskap til datakjelder og dataanalyse.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

  • Bruke hydrologiske data for analyse av tilsig og flom.
  • Målemetoder for å finne vassføring og snømagasin.
  • Rekne på vassbalansen og tilhøyrande prosessar.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • Identifisere hydrologiske problemstillingar relevante for andre fag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, rekne- og dataøvingar. Øvingar i felt med fokus på hydrologisk målemetodikk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingar

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

S.L. Dingman, "Physical Hydrology 2. eller 3. utgåve". Kopiar frå artiklar og bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5010 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 54
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU