course-details-portlet

TVM4101 - BM2 Vann og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet omhandler viktige utfordringer og løsninger innen vann- og miljøteknikk, og er delt inn i tre hovedtema. Det første temaet introduserer hovedutfordringene innen vann og miljø, som klimaendringer og vannforurensning. Det andre temaet gir en oversikt over løsninger for vassdrag og vannkraft, herunder vannkraftens rolle nasjonalt og internasjonalt, hydrologiske beregninger og vassdragsregulering, miljøforhold ved vannkraft, samt flom og erosjon i vassdrag. Det tredje temaet gir en oversikt over løsninger i systemer for byers vannforsyning og avløp, med forklaring av systemenes oppbygging og funksjon, vannkilder og vannkvalitet, samt tekniske løsninger for overvann og spillvann, ledningssystemer, og rensing av vann og avløp.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en introduksjonsforståelse innen feltet vann- og miljøteknikk. De skal kunne gjøre rede for viktige utfordringer mht vannkraft, energibruk og klimaendringer samt press på vannressurser. Studentene skal kunne forklare hva som er sentrale strategier og løsninger i tekniske systemer for vannforsyning og avløp, innen hydrologi, vassdrag og vannkraft. Studentene skal kunne utføre enkle beregninger for dimensjonering og vurdering av prosesser og tekniske løsninger innen fagfeltet. De skal også kunne redegjøre for levedyktighet i et bærekraftperspektiv. Gjennom dette kurset skal studentene også få et grunnlag for å forstå hva som tilbys av videre studiemuligheter innen vann- og miljøteknikk samt interessante arbeidsoppgaver ute i bransjen.

Kunnskap:
Kandidaten skal ha kunnskap om
- hovedutfordringene innen feltet vann- og miljøteknikk
- strategier og løsninger innen tekniske systemer for vassdrag og vannkraft, vannforsyning og avløp

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- skissere teknisk oppbygging av vann- og miljøtekniske anlegg som vannkraft, vannforsyning og avløp
- forklare enkle sammenhenger og utføre enkle beregninger for elementer i slike anlegg

Generell kompetanse:
- Forstå betydningen av miljøhensyn innen BM-feltet og hvordan man kan arbeide med dette i retning bærekraftig infrastruktur.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis forelesninger og øvinger knyttet til teorigrunnlaget for vann- og miljøteknikk samt problembaserte oppgaver for beregning og vurdering av løsninger i tekniske systemer i praksis. Det arrangeres korte ekskursjoner i vann- og miljøtekniske anlegg i Trondheim.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Eget kompendium på norsk for dette kurset.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU