course-details-portlet

TVB4500 - Digitale byggeprosesser, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet hører inn under digital byggeprosess, og skal gi fordypning innen byggeprosess. Prosjektarbeidet kan ha utrednings- eller forskningskarakter. Aktuelle oppgaver for prosjektarbeidet kan finnes innenfor hele byggeprosjektets livssyklus. Arbeidet kan utføres individuelt eller i gruppe, og skal resultere i en prosjektrapport med eventuelle digitale løsninger (f.eks. digital modell, programvare, e-læring, video, nettsted eller annet digitalt medium). Prosjektrapporten kan være individuell eller bestå av en kombinasjon av felles arbeide og individuelt arbeid. Prosjektarbeidet kan utformes som et forprosjekt til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal deltakerne selvstendig ha:

Kunnskap om:

  • hvordan fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde gjennom vitenskapelige arbeidsmetoder.

Ferdigheter til å

  • innhente kompletterende kunnskap gjennom registreringer, litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med teoretisk kunnskap.

Generell kompetanse:

  • gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport med eventuelle digitale løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

eller:

Emnet gjennomføres som prosjektbasert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudie, gruppearbeid og diskusjoner, samt case-studer i reelle oppgaver i bygg, anlegg og infrastruktur næringen. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne etter prinsippene for CDIO. Dataverktøy el. programvare som benyttes Programvare for gjennomføring av prosjektoppgave velges i forhold til aktuell problemstilling av studentene i samråd med emneansvarlige.

Mer om vurdering

Prosjektrapport med eventuelle digitale løsninger. Ved stryk må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave velges av studenten (med veiledning av emneansvarlige).

For felles del om forskningsmetoder:

  • Elizabeth Fisher & Daniel Holtom (2014). Enjoy writing your science thesis or dissertation. A step by step approach to planning and writing dissertations for undergraduate and graduate science students, (2Nd Edition), Imperial College Press, London, ISBN: 978-1783264216, sidene 1-145
  • Engineering ethics in practice: a guide for engineers (2011),The Royal Academy of Engineering, ISBN 1-903496-74-8, Download from: http://www.raeng.org.uk/publications/other/engineering-ethics-in-practice-full, 80 sider

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
21.12.2023

Innlevering
21.12.2023


00:01


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU