TVB4105 - Geodata for byggeprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 5/100 20 minutter A
Semesterprøve 5/100 20 minutter A
Oppgave 5/100 A
Oppgave 5/100 A
Semesterprøve 5/100 20 minutter A
Muntlig eksamen 10/100 20 minutter A
Oppgave 5/100 A
Rapport 60/100 A

Faglig innhold

Emnet skal gi innføring i hva som menes med infrastruktur for geografiske informasjon, og gi eksempler på implementasjon av slike. Emnet skal også gi en forståelse av hvilke geografiske datasett som er tilgjengelig i den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon i Norge (Norge digitalt), hvordan disse er spesifisert og tilgjengeliggjort.
Studenter skal også få erfaring med bruk av tilgjengelige data i geografiske analyser for utarbeidelse av arealplan, samt hvordan en digital arealplan skal lages og gjøres tilgjengelig.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne, studentene skal ha

Kunnskap om
- infrastrukturer for geografisk informasjon
- den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon i Norge og hvordan utnytte informasjon herfra for egne prosjekter
- prinsippene for spesifikasjon, tilgjengeliggjøring og rettigheter som infrastrukturene er basert på
- hvordan en vurdere nytteverdien av tilgjengelig informasjon og datasett
- mulighetene for GIS-dataanalyser relevante for arealplanlegging
- kvalitets-vurdering av analyse-resultatene
- hvordan en digital arealplan skal representeres
- hvordan en digital arealplan kan utnyttes i arbeidet med prosjektering av bygninger og infrastrukturanlegg

Ferdigheter
Etter gjennomført emne, studentene skal ha ferdigheter i
- uthenting og utnytting av geografisk informasjonen i den nasjonale geodataportalen
- representasjon av arealplan på digital form
- utnytting av arealplaninformasjon i byggeprosjekter (f.eks. georeferering, regelsjekking)

Generell kompetanse:
- kjenne til tilgjengelig geografisk informasjon og verktøy, og vite hva som er relevant for ulike slags bygg/infrastrukturprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Undervisningen legges i stor grad opp som prosjektarbeid i grupper, der CDIO-prinsipper står sentralt.
Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne.

Dataverktøy el. programvare som benyttes Oppgis ved studiestart
Aktuelle programpakker:
- ArcGIS
- Q-GIS

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 60%, presentasjon 10%, oppgaver 15% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Alle deler av mappen må bestås. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene til studieretningen

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Aktuelle lærebøker:
- Jan Ketil Rød, 2015: GIS – verktøy for å forstå verden. ISBN 978-82-450-1881-3
- Heywood et al, 2011: An Introduction to Geographical Information Systems, fourth edition. ISBN 978-0-273-72259-5

Aktuell web-informasjon om infrastrukturer for geografisk informasjon:
- utvalgte deler fra https://inspire.ec.europa.eu/
- Den norske geodataportalen på http://www.geonorge.no


Aktuelt kursmateriell om representasjon av arealplaner:
- INSPIRE-modellen, del av Land Use, se https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lu
- Nasjonale retningslinjer for arealplanlegging, på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 5/100 A
Høst ORD Semesterprøve 5/100 A
Høst ORD Semesterprøve 5/100 A
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Rapport 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.