course-details-portlet

TVB4105 - Geodata for byggeprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 5/100 ALLE
Rapport 53/100 ALLE
Semesterprøve 5/100 ALLE
Semesterprøve 5/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi innføring i hva som menes med infrastruktur for geografiske informasjon, og gi eksempler på implementasjon av slike. Emnet skal også gi en forståelse av hvilke geografiske datasett som er tilgjengelig i den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon i Norge (Norge digitalt), hvordan disse er spesifisert og tilgjengeliggjort. Studentene skal også ha fått en innføring i grunnleggende prinsipper for innsamling av punktsky-baserte data, og en innføring i hvordan GIS-programpakker kan brukertilpasses ved hjelp a scripting.
Studenter skal også få erfaring med bruk av tilgjengelige data i geografiske analyser for utarbeidelse av arealplan, samt hvordan en digital arealplan kan lages og gjøres tilgjengelig.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne, studentene skal ha

Kunnskap om
- infrastrukturer for geografisk informasjon
- den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon i Norge og hvordan utnytte informasjon herfra for egne prosjekter
- prinsippene for spesifikasjon, tilgjengeliggjøring og rettigheter som infrastrukturene er basert på
- hvordan en vurdere nytteverdien av tilgjengelig informasjon og datasett
- mulighetene for GIS-dataanalyser relevante for arealplanlegging
- kvalitets-vurdering av analyse-resultatene
- hvordan en digital arealplan skal representeres
- hvordan en digital arealplan kan utnyttes i arbeidet med prosjektering av bygninger og infrastrukturanlegg
- hvordan en kan samle inn og bearbeide punktsky-baserte data

Ferdigheter
Etter gjennomført emne, studentene skal ha ferdigheter i
- uthenting og utnytting av geografisk informasjonen i den nasjonale geodataportalen
- representasjon av arealplan på digital form
- utnytting av arealplaninformasjon i byggeprosjekter (f.eks. georeferering, regelsjekking)
- bruk av Python-scripting for brukertilpassning av GIS-programpakker

Generell kompetanse:
- kjenne til tilgjengelig geografisk informasjon og verktøy, og vite hva som er relevant for ulike slags bygg/infrastrukturprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Undervisningen legges i stor grad opp som prosjektarbeid i grupper, der CDIO-prinsipper står sentralt.
Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne.

Dataverktøy el. programvare som benyttes Oppgis ved studiestart
Aktuelle programpakker:
- ArcGIS
- Q-GIS

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

I vurderingen inngår obligatorisk arbeid og mappevurdering.
Det obligatoriske arbeidskravet er en muntlig presentasjon (godkjent/ikke godkjent).
Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 53%, oppgaver 32% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene til studieretningen

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Aktuelle lærebøker:
- Jan Ketil Rød, 2015: GIS – verktøy for å forstå verden. ISBN 978-82-450-1881-3
- Heywood et al, 2011: An Introduction to Geographical Information Systems, fourth edition. ISBN 978-0-273-72259-5

Aktuell web-informasjon om infrastrukturer for geografisk informasjon:
- utvalgte deler fra https://inspire.ec.europa.eu/
- Den norske geodataportalen på http://www.geonorge.no


Aktuelt kursmateriell om representasjon av arealplaner:
- INSPIRE-modellen, del av Land Use, se https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lu
- Nasjonale retningslinjer for arealplanlegging, på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 53/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU