TVB4100 - Informasjonsstrukturering for bygg-, anleggs- og eiendomsbransje

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 8/100 A
Rapport 51/100 A
Oppgave 8/100 A
Oppgave 8/100 A
Semesterprøve 5/100 20 minutter A
Muntlig eksamen 10/100 20 minutter A
Semesterprøve 5/100 20 minutter A
Semesterprøve 5/100 20 minutter A

Faglig innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i digital representasjon av fysisk virkelighet, dvs digitale representasjon av bygninger, infrastruktur og terreng.
Hoveddelen av emnet er konseptuell modellering med EXPRESS/IFC (for bygningsinformasjon) og UML (brukt for geografisk informasjon). Emnet inneholde en introduksjon til generelle prinsipper for XML og relasjonsdatabaser.
En viktig del av dette er dokumentasjon av krav til leveranser/datasett og validering at slike leveranser er i samsvar med kravene.
Bruk av konseptuelle modeller for å etablere geografiske datasett og datasett som beskriver bygninger inngår også.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene
Kunnskaper
- kunne gjøre rede for og utnytte de viktigste prinsippene for konseptuell modellering av relevant byggrelatert og geografisk informasjon.
- kunne gjøre rede for sentrale standarder for informasjonshåndtering for bygg og geomatikk.
- kunne gjøre rede for kvalitet, tilgjengelighet og bruksområder for data

Ferdigheter
- kunne bruke utvalgte programpakker for konseptuell modellering og dataredigering og validering.
- kunne lage et UML/klassediagram for en spesifisert oppgave
- kunne utnytte IFC konseptuell modell for å dokumentere en utvalgt del av en bygning
- kunne validere datasett basert på krav beskrevet i konseptuelle modeller

Generell kompetanse:
- kunne utnytte mulighetene som ligger i de gjennomgåtte metodene
- kunne påpeke begrensningene i metodene og foreslå forbedringer

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Undervisningen legges i stor grad opp som prosjektarbeid i grupper, der CDIO-prinsipper står sentralt.
Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 51%, presentasjon 10%, oppgaver 24% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Alle deler av mappen må bestås. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart
Aktuelt materiell er:
EXPRESS/IFC:
- ISO 10303-11:2004 Industrial automation systems and integration – Product data representation and exchange – Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual
- Douglas A. Schenck, 1994: Information Modeling the EXPRESS Way : The EXPRESS Way. Tilgjengelig som ebook (http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1MTIxMF9fQU41?sid=89ff20cf-46d3-48e9-9940-f286143f7e24@sessionmgr4009&vid=5&format=EB&rid=1 ) NB! Årstall.
- ISO 16739 IFC Specification, tilgjengelig på http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-releases/summary
UML/GML
- Offisiell web-side: www.uml.org
- NS-EN ISO 19109:2015 Geographic information — Rules for application schema
- NS-EN ISO 19136:2009 Geographic Information – Geography Mark-up Language (GML)
SOSI
- Offisielle web-sider på https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI/

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 5/100 A
Høst ORD Semesterprøve 5/100 A
Høst ORD Semesterprøve 5/100 A
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 A
Høst ORD Oppgave 8/100 A
Høst ORD Oppgave 8/100 A
Høst ORD Oppgave 8/100 A
Høst ORD Rapport 51/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.