course-details-portlet

TTT4270 - Elektronisk systemdesign, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 45/100
Muntlig presentasjon og demonstrasjon 55/100 1 timer A

Faglig innhold

Fullføre innovasjonsprosjektet som ble påbegynt i emne TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs ved å anvende kunnskapene fra de første tre semestrene.

Læringsutbytte

Kunnskaper :

  • Skal kunne analysere en problemstilling og vurdere mulige løsningsalternativ ved hjelp av elektroniske systemer.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne anvende kunnskaper fra første tre semestre til å designe og konstruere fungerende elektroniske system ved hjelp av mikrokontroller, sensorer og aktuatorer.
  • Studenten skal kunne dokumentere teknisk og for et allment publikum hvordan et problem er løst ved hjelp av et egenutviklet elektronisk system.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal ha blitt kjent med rollen som teknologisk problemløser og innovatør gjennom bruk av designmetodologi.
  • Studenten skal utvikle samarbeidsferdigheter og kunne ta ansvar i lagarbeid.
  • Studenten skal kunne reflektere over sitt eget arbeid og elektronikk i et bærekraftsperspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid i grupper. Dialogbaserte læringsformer i kombinasjon med forelesning. Gjesteforelsninger og ekskursjoner.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet skjer på bakgrunn i to deler: prosjektrapport og en muntlig og praktisk presentasjon av sluttproduktet. Prosjektrapport og den muntlige og praktiske presentasjonen teller henholdsvis 45% og 55% av sluttkarakteren. Vurderingen skjer gruppevis og alle i gruppa får samme karakter. Den muntlige og praktiske presentasjonen kan skje med med tilhørere til stede. Informasjon om omfanget av rapporten, tilbakemeldingsmuligheter, innleveringmetode og -frister og vurderingspraksis vil bli gitt ved semesterstart.

Ved gjentak må hele emnet tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Elektronikk
  • Informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 45/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig presentasjon og demonstrasjon 55/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU