course-details-portlet

TTM4240 - Avansert nettverkskontroll og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 30 minutter E
Mappe 40/100

Faglig innhold

Når du henter innhold fra en digital nettbasert plattform, er et stort antall forskjellige nettverksenheter og tjenester involvert. Forespørsler blir videresendt via forskjellige nettverk som består av tilgangsnoder, brannmurer, bredbåndsgateways, lastbalanserere, svitsjer, rutere og mange andre enheter, helt til de når slutt-noden som er tjener for det ønskede innholdet. Hvordan skal samspillet mellom involverte enhetene og autonome systemene orkestreres på en kostnadseffektiv og ytelsesmessig god måte? M.a.o. hvordan blir disse nettverkene og enhetene administrert og kontrollert?

Kurset "Avansert nettverkskontroll og administrasjon" tar opp disse problemstillingene med spesiell vekt på følgende emner:

  • Internett-arkitekturen og adressering i Internett
  • Rutingprotokoller innefor nett-domener og mellom nett-domener
  • Avanserte nettverkskontrollmekanismer
  • Grunnleggende kunnskap om nettverksadministrasjon og nettverkadministrasjonsteknologi

Kurset bidrar til nesten alle FNs bærekraftmål (siden effektiv kommunikasjon/nettverk er et grunnleggende behov for alt ikke-lokalt samarbeid), men spesielt til mål 9 Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og fremme innovasjon.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Oppnå dyp forståelse av filosofien bak Internett-arkitekturen og adressering i Internett. 2) Oppnå dyp forståelse for motivasjon, krav, funksjonalitet, muligheter og begrensninger i sentrale protokoller for nettverkskontroll og administrasjon. Fokus er på protokoller og arkitektur for ruting innen nett-domener og mellom domener, trafikkovervåking, sentralisert nettverkskontroll, og konfigurasjon og ytelsesstyring.

B. Ferdigheter: 1) Å bli i stand til å kommunisere, resonnere samt tenke kreativt rundt de viktigste prinsippene for protokoller som inngår i Internett (Ref. punkt A2 over). 2) Kunne identifisere og analysere styrker og svakheter ved ulike mekanismer som brukes for nettverkskontroll og administrasjon. 3) Kunne identifisere alternativer løsninger. 4) Kunne sette opp enkle nettverk inklusive konfigurasjon av nettverksnodene. 5) Kunne utføre ytelsesstyring og analysere trafikkmålinger.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger og team-baserte læringsformer og aktiviteter, inkludert en avsluttende muntlig eksamen. Forelesningene er kombinert med teoretiske og praktiske (lab) øvinger som gir praktisk erfaring i nettverkskontroll og administrasjon. Gjennom semesteret får studentene tilbakemelding gjennom flervalgstester (RATs, engelsk: Readiness Assurance Tests).

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet, en mappe og en muntlig individuell avsluttende eksamen som teller henholdsvis 40% og 60% av sluttkarakteren. Begge delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter. I mappen inngår flervalgstester og praktiske oppgaver med innleveringer. Alle delene, inkl. eksamen, gis og skal besvares kun på engelsk. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Også ved frivillig gjentak må begge delvurderingene gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4128 3.5 HØST 2021
TTM4150 3.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Telekommunikasjon
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Kommunikasjonsteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU