course-details-portlet

TTM4185 - Sikkerhet og robusthet i IKT system

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer
Arbeider 10/100
Arbeider 10/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100

Faglig innhold

Kurset vil fokusere på informasjonssystem og kommunikasjonsnett som kritisk infrastruktur, hvor sentrale funksjoner (basis, drift, ivaretakelse av tjenestekvalitet), og egenskaper som autonomi og heterogenitet beskrives.
Det vektlegges å vise hvordan kommunikasjonsnett er integrert med andre system, som for eksempel Content Delivery Networks, P2P, Virtual Networks, Clouds,  Emergency (wireless) networks, Sensor networks, Business critical systems, Smart Grids, og å diskutere hva som kan skje ved angrep og feil. Det vil bli innført en beskrivende taksonomi (kun engelske begrep), som inkluderer Information security, privacy, safety, dependability, survivability, performability, og en klassifisering av uønskede hendelser (trusler). Trusler inkluderer både menneskeskapte (både intensjonelle, inkompetanse, ignoranse, uhell, uoverskuelige), og tilfeldige og naturskapte (omgivelse/natur, vær, slitasje).
Det finnes en rekke mottiltak, og i dette kurset vil man få en oversikt over virkemidler som er teknologiske (sikkerhetsmekanismer, feilunngåelse og feiltolerant design, målinger/overvåkning, standarder), organisatoriske (beredskap, rolleavklaring, kommunikasjon mellom operasjonelle enheter), og politiske, inklusive lover og regulativer (e-Governance).  Kurset legger vekt på kvalitative vurderinger og vil gi enkelt innføring i metodikk som risk management og anvendelse av grafteori.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: å få grunnleggende forståelse for
- hvordan informasjonssystem og kommunikasjonsnett understøtter og samvirker med andre samfunnskritiske system
- informasjonssystems og kommunikasjonsnetts kritikalitet, kompleksitet og mangfold (teknologisk, organisatorisk, samspill aktører)
- måter å representere informasjonssystem og kommunikasjonsnett på for evaluering av best mulig design
- ulik taksonomi for å beskrive sikkerhets og robusthetsegenskaper, -trusler, og -mottiltak
- det brede trusselbildet gjennom ulike risikoer (alt fra menneskeskapte til tilfeldige, ondsinnede til uheldig kombinasjon av tilfeldige hendelser)
- forskjellige mottiltak for å sikre informasjonssystem og kommunikasjonsnett mot slike trusler (herunder teknologiske, organisatoriske, reguleringer og lover, økonomiske, politiske)
- at det er et kompromiss mellom krav til kvalitet og trygghet (sikkerhet, pålitelighet, ytelse), kostnad (OPEX/CAPEX), miljøhensyn (energi-effektivisering),
- bruk av kontrakter og avtaler (f.eks. Terms of Service, Service Level Agreements, privacy policies, etc) for å beskrivende dette

B. Ferdighet: 
- å lære metodisk tilnærming til analyse av risikoer/trusler
- å bli i stand til å gjennomføre enkle risikoanalyser
- å bli i stand til å bruke grafer for å representere kompleksitet og kvalitativ analyse av effekt av trusler
- å kjenne til og få praktisk erfaring med sentrale mottiltak mot ulike trusler (f.eks. "intrengelsedeteksjon", "QoS ruting", "pålitelig mellomvare")

Læringsformer og aktiviteter

Læring skjer gjennom forelesninger og pratiske øvinger. Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår fire øvinger hvor 2 teller 10% hver og 2 teller 5 % hver, og skriftlig avsluttende eksamen som teller 70%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Bestemmes ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Telematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 5/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 5/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 27.05.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 5/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 5/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 70/100 08.08.2016
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU