TTM4185 - Sikkerhet og robusthet i IKT system

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 10/100
Arbeider 10/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset vil fokusere på informasjonssystem og kommunikasjonsnett som kritisk infrastruktur, hvor sentrale funksjoner (basis, drift, ivaretakelse av tjenestekvalitet), og egenskaper som autonomi og heterogenitet beskrives.
Det vektlegges å vise hvordan kommunikasjonsnett er integrert med andre system, som for eksempel Content Delivery Networks, P2P, Virtual Networks, Clouds,  Emergency (wireless) networks, Sensor networks, Business critical systems, Smart Grids, og å diskutere hva som kan skje ved angrep og feil. Det vil bli innført en beskrivende taksonomi (kun engelske begrep), som inkluderer Information security, privacy, safety, dependability, survivability, performability, og en klassifisering av uønskede hendelser (trusler). Trusler inkluderer både menneskeskapte (både intensjonelle, inkompetanse, ignoranse, uhell, uoverskuelige), og tilfeldige og naturskapte (omgivelse/natur, vær, slitasje).
Det finnes en rekke mottiltak, og i dette kurset vil man få en oversikt over virkemidler som er teknologiske (sikkerhetsmekanismer, feilunngåelse og feiltolerant design, målinger/overvåkning, standarder), organisatoriske (beredskap, rolleavklaring, kommunikasjon mellom operasjonelle enheter), og politiske, inklusive lover og regulativer (e-Governance).  Kurset legger vekt på kvalitative vurderinger og vil gi enkelt innføring i metodikk som risk management og anvendelse av grafteori.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
Å få grunnleggende forståelse for:
- hvordan informasjonssystem og kommunikasjonsnett understøtter og samvirker med andre samfunnskritiske system
- informasjonssystems og kommunikasjonsnetts kritikalitet, kompleksitet og mangfold (teknologisk, organisatorisk, samspill aktører)
- måter å representere informasjonssystem og kommunikasjonsnett på for evaluering av best mulig design
- ulik taksonomi for å beskrive sikkerhets og robusthetsegenskaper, -trusler, og -mottiltak
- det brede trusselbildet gjennom ulike risikoer (alt fra menneskeskapte til tilfeldige, ondsinnede til uheldig kombinasjon av tilfeldige hendelser)
- forskjellige mottiltak for å sikre informasjonssystem og kommunikasjonsnett mot slike trusler (herunder teknologiske, organisatoriske, reguleringer og lover, økonomiske, politiske)
- at det er et kompromiss mellom krav til kvalitet og trygghet (sikkerhet, pålitelighet, ytelse), kostnad (OPEX/CAPEX), miljøhensyn (energi-effektivisering),
- bruk av kontrakter og avtaler (f.eks. Terms of Service, Service Level Agreements, privacy policies, etc) for å beskrivende dette

B. Ferdigheter: 
- å lære metodisk tilnærming til analyse av risikoer/trusler
- å bli i stand til å gjennomføre enkle risikoanalyser
- å bli i stand til å bruke grafer for å representere kompleksitet og kvalitativ analyse av effekt av trusler
- å bli i stand til å identifisere og prioritere passende mottiltak mot trusler

Læringsformer og aktiviteter

Læring skjer gjennom forelesninger og pratiske øvinger.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår fire øvinger hvor 2 teller 10% hver og 2 teller 5 % hver, og skriftlig avsluttende eksamen som teller 70%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Bestemmes ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 5/100

Utlevering
08.09.2017

Innlevering
20.09.2017

Høst ORD Arbeider 5/100

Utlevering
22.09.2017

Innlevering
04.10.2017

Høst ORD Arbeider 10/100

Utlevering
13.10.2017

Innlevering
25.10.2017

Høst ORD Arbeider 10/100

Utlevering
03.11.2017

Innlevering
15.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen** 70/100 D 08.12.2017 09:00 JC1 , R D1-102 Datasal , JB369 , JB368 , JB22 , JB41 , JD2
Sommer UTS Arbeider 5/100
Sommer UTS Arbeider 5/100
Sommer UTS Arbeider 10/100
Sommer UTS Arbeider 10/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.